Към 31.12.2019 год. активите на банката достигнаха 1 670 532 хил. лв., което представлява ръст от 17.62% спрямо края на 2018 год. БАКБ продължава да разширява кредитния си портфейл, като запазва тенденцията на диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица. Постигнатото увеличение от 12.14 % за едногодишен период превишава два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 6.71 %).

Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 18.36 % и в двата сегмента, отчитайки по-добри резултати от тези на банковата система , която отбелязва 9.03 % годишен ръст в привлечените средства.

Въпреки изключително ниските лихви и стеснени лихвени маржове, БАКБ отчита 11.83% ръст на нетните приходи от лихви. Резултатът е впечатляващ на фона на средните нива за пазара (0.12 %) и се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви със 9.14% до 46.716 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс е с 3.63% до 7.162 млн. лева.

Сериозно увеличение се забелязва при нетния доход от такси и комисионни с 40.06 % при средно 3,81% за банковата система или повече от 10 пъти над средния ръст на пазара, свидетелство за разширяващата се клиентска база и увеличеният брой на извършените от клиентите транзакции.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 14.042 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. Банката успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, благодарение на технологичните иновации и автоматизацията на процесите.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 6.82% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. Резултатът ще стане още по-осезаем след капитализиране на цялата печалбата за 2019 г. Това системно рекапитализиране през годините продължава да осигурява нови възможности за разширение на бизнеса и гарантира устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

BGN '000

Q4'18

Q4'19

delta %

Interest income/ приходи от лихви

42 803

46 716

9.14%

Ineterest expence/разходи за лихви

-7 432

-7 162

-3.63%

Net interest income/нетни приходи от лихви

35 371

39 554

11.83%

Net fees income/нетни приходи от такси

7 107

9 954

40.06%

Net profit/нетна печалба

12 202

14 042

15.08%

Loans (net)/Кредити (нето)

909 100

1 019 486

12.14%

Deposits/депозити на клиенти

1 184 802

1 414 565

19.39%

Общо привлечени средства

1 230 810

1 456 823

18.36%

Total assets/Общо активи

1 420 303

1 670 532

17.62%

CET1

169 162

180 700

6.82%

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...