Защо трябва да инвестирам в злато?

Твърде често инвестиращи в злато ми задават естествения въпрос: “Колко трябва да инвестирам в злато?” Разбира се, въпросът е неправилно формулиран по следните две причини”: (1) никой не ви задължава да инвестирате в злато – това е личен избор за всеки човек, (2) отговорът зависи строго от вашите текущи инвестиции (вашия портфейл), вашия рисков профил, и изгледите ви за бъдещето. Тоест, невъзможно е да се препоръча дали да инвестирате 5,000 лева или 50,000, или пък 5,000,000 лева.

По тази причина далеч по-правилно е да се формулира въпроса така: “Какъв дял от инвестициите ми да са в злато?”.

Традиционния отговор на този въпрос, установен на базата на столетни изследвания на западните борси е 10%. Това е стандартната препоръка за (1) “средния” инвеститор в (2) “нормални” времена. На изток (араби и евреи), традицията повелява 1/3 от активите, тоест около 33%.

Тези традиционни отговори, както вече упоменах, трябва да коригираме за възрастта. Златото по правило се смята за ниско-рискова стабилна инвестиция. Затова младите може да имат относително по-малък дял, например 10-20%, докато по-възрастните, които трябва да са далеч по-консервативни, приблизително 30-40%. Тоест, препоръчва се процентите да нарастват успоредно с възрастта. Ако трябва да дадем още по-конкретни допълнителни ориентири, 25 годишните може да инвестират около 10%, 45 годишните – около 30%, а 65 годишните – дори около 50%.

Вторият основен фактор е макроикономическия изглед: (1) очаквания за финансово-икономическа стабилност и (2) очаквания за инфлация. Колкото по-големи са очакванията ви за нестабилност и колкото по-големи са инфлационните ви очаквания, толкова по-голям трябва да е делът на златото в портфейла, тъй като и двата фактора са особено благоприятстващи за бъдещата цена и доходност на златото. Да опишем тези два фактора.

Първо, ако очакванията ви са за макроикономическа (финансова) стабилност, няма нужда от корекция в дела на златото. Ако очаквате умерена нестабилност, може да увеличите дела си с 10%. Обаче ако очаквате макроикономическа криза – финансова, банкова, жилищна, борсова или валутна, може би е добре да увеличите дела си наример с допълнителни 20%. Тоест, с нарастването на нестабилността расте и относителния дял на златото. Това решение е субективно и зависи от вашите знания, разбирания и очакване за бъдещето и всеки трябва сам да прецени и реши за себе си.

Второ, ако очакванията ви за инфлация са ниски, няма нужда от корекция в дела на златото. Ако очаквате умерена инфлация (до около 10%), може да увеличите дела си с около 10%. Ако пък очаквате сериозна инфлация от порядъка на 15-20% годишна инфлация, то може да увеличите дела си допълнително с 15-20%. Тоест, с нарастването на инфлацията расте и относителния дял на златото. Това решение е също така субективно. И отново, всеки сам трябва да преценява.

На базата на тези общи ориентири, можем вече да илюстрираме за яснота с няколко конкретни примера:

Пример 1. Млад човек, очакващ стабилна икономика и ниска инфлация – препоръка около 10%.

Пример 2. Млад човек, очакващ нестабилна икономика и инфлация – препоръка около 30%

Пример 3. Млад човек, очакващ сериозна криза и голяма инфлация – препоръка около 50%.

Пример 4. Средна възраст, стабилна икономика и ниска инфлация – препоръка около 20%.

Пример 5. Средна възраст, нестабилна икономика и голяма инфлация – препоръка около 50%.

Пример 6. Напреднала възраст, стабилна икономика и инфлация – препоръка около 40%.

Пример 7. Напреднала възраст, тежка криза и голяма инфлация – препоръка около 70-80%.

Всичките тези примери са ориентировъчни с цел да придобиете представа какво трябва да целите. Тук съм подбрал, разбира се, най-важните фактори, които всеки инвеститор трябва да отчита, но има и други фактори, които трябва да вземете под внимание. Първо, каква е финансовата ви грамотност. Второ, гъвкавост на мисленето и реакцията ви според променящата се инфлационно-икономическа среда, тоест каква е вашата адаптивност. Трето, знания и умения да преценявате макроикономическата среда. Четвърто, каква е останалата част от портфейла ви – имоти или кеш, или акции на ресурсни компании. Пето, стабилност на доходите. Всички тези фактори може допълнително да коригират нагоре или надолу вашия избор за дял на златото в портфейла ви.

Накрая, искам да завърша с най-важното: да разберете златото като инвестиция и да се престрашите да инвестирате. 96-98% от хората не разбират златото и не инвестират в него. За мнозинството психологическата бариера е огромна, а за някои непреодолима. По правило, започва се с малко, с времето се натрупват знания и увереност, а впоследствие се оптимизира портфейла. Първата стъпка е покупката на първата унция.

Изразеното мнение не е на редакцията и не е препоръка за инвестиция. 
 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...