3500 са подадените заявки за търговски марки за 2022г.

Малко над 3 500 са подадените заявки за търговските марки пред Патентното ведомство на Република България през 2022 година. Приблизително толкова са били и желаещите да получат закрила на своята търговска марка през предходната 2021 година.

„Регистрациите на търговски марки са най-често срещаните заявки в българското Патентно ведомство. От една страна, секторът на услугите у нас доминира, а от друга – търговците знаят, че това е възвръщаема инвестиция в бъдещия им бизнес и единственият сигурен начин да запазят името си и упражняват своите права в конкурентна среда. За тях е от съществено значение да си осигурят правна закрила на търговската марка, под която работят”, казва проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство.

• За поредна година патентно ведомство отчита висока заявителска активност

• 170 са заявленията за изобретения, 214 за т.нар. полезни модели

По данните на ведомството подадените заявки за изобретения за последните 12 месеца са над 170 броя, като тенденцията се запазва и спрямо предходната 2021 г. Остава непроменена и заявителската активност за 2022 г. по отношение на броя заявки за полезни модели т.нар малко изобретение – 214 бр.

„Броят на заявките за полезни модели и изобретения е в процес на устойчив ръст от 2012 г. Забелязва се тенденция на активност у младите учени, които все повече търсят форма на закрила на своите изобретения. Ключов момент за тази активност е подкрепата, която получават на институционално ниво. В момент на силна динамика в икономическата среда закрилата на изобретенията е ключова особено за насърчаване на иновационния процес”, коментира проф. Борисова.

За 2022 г. са отчетени 95 броя подадени заявките за промишлен дизайн и 37 броя за нови сортове растения и породи животни. Над 100 за последните 2 години са исканията за сертификати за допълнителна закрила. Подадените заявления за действие на европейски патент са 1922 броя през 2021 г. и 1369 броя през 2022 година. Издадените патенти от българското Патентно ведомство за последните 2 години са над 250. Регистрираните полезни модели за същия период са около 400.

Институцията е издала около 3 500 сертификата за действие на европейски патент през 2021 и 2022 година. Според проф. Борисова активната работа на България по отношение на закрилата на индустриалната собственост я прави ключов участник при формиране на международната политика в областта на интелектуалната собственост. Тази активност насърчава младите изобретатели и предприемачи да придобият не само национална, но и международна закрила на своята интелектуална собственост.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...