Годишният доклад за устойчиво развитие на „Девин“ ЕАД потвърждава ангажираността на компанията в полза на природата и обществото

Компанията получи сертификата B Corp: световно признание за положително и значимо въздействие върху околния свя

Лидерът на пазара на минерална и изворна вода в България „Девин“ ЕАД публикува своя трети годишен доклад за устойчиво развитие. Документът, издаден само в електронен вариант с отговорно отношение към изразходването на природни ресурси, разглежда дейностите на „Девин“ през 2021 г. в аспектите удовлетвореност на служителите, опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък от дейността, както и по отношение на приноса към обществото и региона на град Девин. Документът е изработен по утвърдената методология на Global Reporting Initiative (GRI) за оценка на дейностите и въздействията, свързани с устойчивото развитие.

„Девин“ ЕАД вече е част от глобалното движение на B Corp компаниите. Признание, което показва нашата социална и екологична отговорност, прозрачност и отчетност. Като компания, която използва бизнеса като сила за добро, за трета поредна година публикуваме Доклада за устойчиво развитие, където можете да се запознаете с постиженията и дейностите, предприети в тази посока през изминалата 2021 г. В Доклада ще можете да се запознаете и с нашите цели, заложени в стратегията за устойчив бизнес модел „Извор на промяна“ на „Девин“ ЕАД като част от групата Spadel. казва Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“ ЕАД.

Акцентите в доклада за устойчиво развитие за 2021 г.на „Девин“ ЕАД са:

Околна среда

„Девин“ продължава политиката си за намаляване на своя отпечатък върху околната среда.

• Емисиите на въглероден диоксид на литър произведена напитка бележат чувствителен спад: 98,5 г/л CO2 за 2021 г. спрямо 114,9 г/ л за 2020 г.
• Намалява и изразходваната енергия в производството: тя спада на 37,21 кВтч за всеки литър произведена напитка спрямо 40,5 кВтч за 2020 г.
• В същото време расте делът на разделно събираните отдадъци в производството: 97,50% спрямо 96,40% за 2020 г.
• През 2021 г. компанията премина сертификационния процес за най-стриктния сертификат за отговорно управление на водните ресурси в света – Алиансът за управление на водите (Alliance for Water Stewardship).


Общество

„Девин“ има значим принос към държавния бюджет на България. В същото време компанията има водеща роля за развитието на гр. Девин и региона.

За 2021 г. компанията отчита:

• 109,5 млн. лв. приходи
• 13,5 млн. лв. изплатени заплати и придобивки
• 19,1 млн. лв. данъци и такси към държавния бюджет
• над 56 млн. лв. дарения и инвестиции в обществото


Служители

През 2021 г. служителите на „Девин“ запазват своя брой (524) и своите придобивки на работното място. Компанията предлага стабилна работа, развитие на кадрите, както и равнопоставеност по пол, етнически и др. признаци.

• 54,5% жени на управленски позиции
• 13 часа обучения на служител
• 0 случаи на дискриминация

През 2021 г. „Девин“ стана третата компания в България и първата в сектора на бързооборотните стоки, която спечели сертификата „Отлично място за работа“ (Great Place to Work): световно признат независим стандарт за измерване на организационната култура и ангажираност на служителите на база тяхната директна обратна връзка.

Докладът за устойчиво развитие на „Девин“ за 2021 г. е израз на изпълнението на стратегията на Spadel „Извор на промяна 2025“ за социална корпоративна отговорност. Като част от Spadel компанията получи световния сертификат B Corp за положително и значимо въздействие върху околния свят. Той се присъжда на компании, които отговарят на най-високите стандарти по отношение на социалните и екологични показатели, прозрачност и отговорност. През 2022 г. „Девин“ отбелязва своята 30-годишнина под мотото „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“.

Вижте още: