Schneider Electric представи първия в сектора безплатен въглероден калкулатор за по-добро разбиране на цялостния екологичен отпечатък на центровете за данни

Инструментът помага да се оцени общият въглероден отпечатък (обхвати 1, 2 и 3) за всички емисии по цялата верига на стойността, включително косвените емисии.

Schneider Electric, световният лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представи нова рамка, която да помогне на компаниите да разберат по-добре цялостното въздействие на корпоративните центрове за данни върху околната среда. Рамката, подробно описана в бяла книга и достъпна за изтегляне тук, включва безплатен инструмент за изчисляване на общия въглероден отпечатък на центровете за данни – включително за емисии от обхвати 1, 2 и 3.


Чрез количествено определяне на емисиите от Обхват 3 в своята верига за създаване на стойност компаниите могат да измерват общия си въглероден отпечатък, включително възложени на външни изпълнители ИТ услуги от доставчици на услуги в облак и колокация. Бялата книга на Schneider Electric използва подход, основан на данни, за да помогне на операторите на центрове за данни да установят и категоризират емисиите от операциите и веригата за доставки, след което да дадат приоритет на усилията за намаляване на въглеродните емисии.

Тъй като САЩ и ЕС предлагат правила за подобряване и стандартизиране при оповестяването на данни, свързани с климата, отчитането и докладването на емисиите от Обхват 3 се очертава като бъдещо изискване. Създаването и прилагането на рамка за парниковите газове, която включва изчисляване на въглеродните емисии и определяне на цели, като същевременно систематично се преразглеждат данните на дружеството и източниците на емисии, е в основата на създаването на приложим план за тяхното намаляване. Производството на електроенергия, емисиите на парникови газове и потреблението на вода определят въглеродния отпечатък и водния отпечатък на центровете за данни, включително този на техните доставчици.

„Разработването на климатична стратегия, която идентифицира най-големия източник на въглеродни емисии във веригата на стойността, бързо се превръща в приоритет за сектора на центровете за данни наред с неотложната необходимост да се създадат лесни за прилагане рамки. Ние стоим 100% зад стремежа секторът да стане най-устойчивият в света, като правим ресурсите за това свободни и лесно достъпни“, посочи Панкадж Шарма, изпълнителен вицепрезидент на подразделението за енергийна сигурност в Schneider Electric.

„Споделихме най-новата си бяла книга и нашия безплатен CO2 калкулатор за целия жизнен цикъл във време, когато операторите на центрове за данни все повече се опитват да постигнат добро разбиране на своя въглероден отпечатък. Проактивните оператори на центрове за данни знаят, че от тях ще се очаква постигането на нулеви климатични цели в бъдеще като начин да отговорят на очакванията на своите заинтересовани страни, включително клиенти, инвеститори, служители, бизнес партньори и общности – нагоре и надолу по веригата за създаване на стойност“, поясни той.

Акцентите на бялата книга включват:

• „Калкулатор на CO2 за жизнения цикъл на центъра за данни“ за количествено определяне на детайлите, отнасящи се до Oбхват 3 в корпоративния център за данни като например въглерод, вграден в сградите и подсистемите.

• Подход за управление на хипотетичен център за данни с мощност 1 мегават с акцент върху емисиите от Обхват 3 и включващ предложения за предприемане на действия към подобрение като закупуване на ефективни и нисковъглеродни продукти.

• Съвети за стандартизирани показатели и какво да измервате като дейности, свързани с гориво и енергия, транспорт и разпределение нагоре по веригата.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...