МИЕ: Местната власт да припознае туристическите  информационни центрове като партньорНад половината центрове покриват изискванията за сертифициране, стана ясно от изпълнението на проект, финансиран по ОП „Регионално развитие”

Туристическите информационни центрове са важен източник на информация за местния бизнес и организациите в туризма, както и партньор на държавата в разработване на политики за привличане и задържане на посетители в региона и тяхното качествено обслужване. Свързани в мрежа, която функционира на база единни стандарти, те ще повишат информираността на потребителите за различни туристически места и продукти, ще съдействат за увеличаване на търсенето и постигането на по-висока удовлетвореност от туристическото преживяване, както и за подобряване привлекателността на утвърдени или по-слабо известни дестинации в България. Това е основният извод, който направи Мария Иванова, директор на дирекция „Туристическа политика” в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), при представяне на резултатите от изпълнението на проект „Създаване на мрежа от туристически информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти”.

Като ръководител на проекта тя призова местната власт да припознае ТИЦ-овете като партньор и да съдейства за превръщането им в един от основните инструменти за реализиране на политиката за устойчиво развитие на туризма в страната. Проектът се финансира по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване ”. Той е на стойност 531 хил. лева и приключва на 11 юли т.г.

По време на изпълнението му са създадени единни насоки и стандарти за статута, организацията и дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ), както и предпоставки за свързването им в национална мрежа. За целта екип от експерти е проучил състоянието на създадените центрове в България и чуждестранния опит в 8 държави, сред които Англия, Франция, Испания, Чехия, Австралия, Япония и др. Основното, което прави впечатление за туристическите центрове в чужбина, е, че в по-голямата си част те са сертифицирани и това гарантира спазването на единни изисквания за обслужване и предлагани услуги, заяви Яна Спасова, експерт в ДЗЗД „Обединение ТИЦ” – изпълнител по проекта. Според нея като елемент от туристическата управленска структура на местно ниво те са инструмент на националния туристически маркетинг.

Проучването показва, че общо в България са създадени 137 ТИЦ-а, като работещите в момента са 94. Повечето от тях са открити като общинска собственост през периода 2000-2009 г. средно с по 2-ма души персонал, които обаче не са с образование в сферата на туризма.

Сертифицирането на създадените ТИЦ-ове у нас е доброволен акт, но за да бъдат свързани в национална мрежа, те трябва да изпълняват задължителни изисквания, обединени в 3 групи - за достъпност, оформление и оборудване, функциониране и финансиране и качество на обслужването, стана ясно още при отчитане резултатите от изпълнението на проекта. Разходите за покриване на минималните изисквания за техническо оборудване са между 800 и 1000 лв., а за издаване на сертификат ще се плаща такса, която няма да надвишава сегашните нормативнопризнати командировъчни при категоризацията на туристически обекти.

Надявам се до месец-два да сме готови с наредбата за организацията и дейността на ТИЦ-овете в България, а догодина да започне същинският процес по сертифицирането им, подчерта Мария Иванова. По думите й повече от половината центрове покриват разработените стандарти за издаване на сертификат. Очаква се, свързването им в национална мрежа, която функционира на база единни стандарти, да приключи към 2016 г.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...