Четири нови професии на специалисти по устойчивост в националния класификатор в България

Постоянната междуведомствена комисия за Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД) одобри предложението на Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ) за включване на четири нови професии в сферата на устойчивостта. Това решение е кулминация на дългогодишните проучвания, провеждани от АСУ (преди БАКСОС) и усилията на сдружението, които тази година започнаха с обявяването на Пътната карта за утвърждаване на професията на специалистите по устойчивост.

Нововъведените професии – "Координатор по устойчивост", "Специалист по устойчивост", "Мениджър по устойчивост" и "Вътрешен одитор по устойчивост" се появяват в отговор на нарастващите изисквания за устойчиви практики в бизнеса и обществената сфера. Тези роли са разработени, за да съответстват на глобалните стандарти и да отразят нуждите на съвременния пазар, където устойчивостта става все по-централен елемент в стратегическото планиране и бизнес управлението.


Инициативата получи широка подкрепа от водещи институции и организации в страната, включително Българска стопанска камара, „Солвей“ АД, „Загорка“ АД, Консултантска къща „Стратегии“ и други. Тяхното участие подчерта разбирането, че устойчивото развитие е не само етичен приоритет, но и ключов фактор за икономически успех и социално благополучие.

С тази значима стъпка, България се присъединява към редица други страни, които активно интегрират устойчивостта в своите национални икономически и образователни системи. Това решение, също така, подчертава важността на устойчивите практики и професионализма в тази област, като отваря вратите за ново поколение специалисти, готови да се справят с предизвикателствата на съвременния свят.

"Това решение е важно както за нас, членовете на АСУ, така и индустрията като цяло. Видимостта, която тази професии носи на бизнес процесите и стратегиите на институции и организации от частния сектор, валидира устойчивостта като водеща характеристика на отговорното управление. Сега повече от всякога, нашето общество и бизнес сектор трябва да работят заедно, за да постигнат устойчиво бъдеще за всички." – обобщи Председателя на АСУ доц. др. Марина Стефанава.

Въвеждането на професиите на специалистите по устойчивост в НКПД е повече от административно решение. То е символ на културната и икономическа трансформация и зрялост, която се разгръща в България и по света. Отразявайки нарастващата важност на устойчивите практики, това е стъпка към едно по-отговорно отношение към бизнес процесите и бъдеще, което се съобразява с нуждите на поколенията след нас.

Новите професии са "Координатор по устойчивост", "Специалист по устойчивост", "Мениджър по устойчивост" и "Вътрешен одитор по устойчивост. Ето накратко техните роли и необходимата образователно-квалификационна степен, която трябва да притежават хората, които са решили да се специализират в тази област:

Координатор по Устойчивост:

o Роля: Подкрепящ член на екипа по устойчивост, участва в разнообразни проекти и подпомага комуникацията на инициативи, свързани с екологичните, социалните и управленските аспекти на устойчивостта в предприятието.

o Образование: Завършена търговска гимназия или подобна образователна степен. Идеален за млади хора, които тепърва започват своя професионален път.

2. Специалист по Устойчивост:

o Роля: Отговаря за изпълнението на политиките за устойчивост в предприятието и решава специфични проблеми в съответствие със своята област на експертиза (напр., устойчиво горско стопанство, екологичен транспорт и т.н.).

o Образование: Изисква се бакалавърска степен. Специалистът трябва да има специализирани познания в определена област, за да може да интегрира устойчиви практики в конкретния сектор.

3. Мениджър по Устойчивост:

o Роля: Разработва и управлява стратегиите за устойчивост на предприятието. Ръководи работата на координаторите и специалистите, осигурявайки цялостното посока и визия за устойчивостта в организацията.

o Образование: Необходима е магистърска степен в сферата на устойчивостта или сродна област.

4. Одитор по Устойчивост:

o Роля: Проверява и удостоверява публикуваната информация относно устойчивостта в годишните и консолидирани финансови отчети на предприятията. Тази роля е станала задължителна и е от съществено значение за прозрачността и отчетността на дейностите, свързани с устойчивостта.

o Образование: Необходими са специализирани обучения и квалификации в одита, с акцент върху стандартите за устойчивост и корпоративна социална отговорност.

Тези роли отразяват възходящата сложност и значимост на устойчивостта в бизнес средата. От координатора до опитния одитор – всяка позиция е важна за изграждането на устойчиво бъдеще на нашите предприятия и обществото като цяло.

В един свят, който се променя бързо и постоянно се сблъсква с нови предизвикателства – климатични промени, неустойчиво използване на ресурси, социални неравенства – ролята на специалистите по устойчивост никога не е била по-критична. Професията на специалиста по устойчивост не е просто "работа". Това е призвание, което изисква страст, посветеност и иновативно мислене. И най-важното, това е професия с бъдеще – бъдеще, което можем да формираме заедно.

Вижте още: