Министерството на енергетиката ще подпише договори с шест общини за финансиране на проекти за геотермална енергия
В Министерството на енергетиката ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. В събитието са поканени заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и кметовете на общините, спечелили финансиране - Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София. Церемонията ще се състои на 10 март (четвъртък) 2022 г., от 15:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката – София, ул. "Триадица" №8.

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и да съдейства за постигане на декарбонизация на сградния фонд чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или охлаждане чрез използване на геотермална енергия.
Колеги, събитието е открито за журналисти!

Вижте още: