Необходими са спешни промени в Наредбата за енергийните характеристики на сградите

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява МРРБ да промени в кратки срокове новата Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. В случай, че предложенията за изменение не бъдат възприети от МРРБ, КАБ възнамерява да оспори нормативния акт пред Върховния административен съд. Изискванията на новата разпоредба бяха разгледани на заседание на Комисията по нормативна уредба към КАБ на 28 ноември, в което се включиха представители на КИИП и БАИС. Наредбата, изненадващо за участниците в инвестиционния процес, влезе в сила на 18 ноември, след като бяха предоставени само две седмици за обществени консултации (вместо срок от един месец).

Браншът е единодушен, че наредбата е разработена и приета в необосновано кратък срок без да се потърси мнението на специалистите от професионалните организации. Необходими са спешни промени относно срока за внасяне на изработените инвестиционни проекти по досега действащия ред, за които не е предвиден преходен срок и се налага да се преработват. В писмо до МРРБ от КАБ настояват да бъде предложен алтернативен ред за одобряването на вече стартиралите проекти. Необходимо е да бъдат преосмислени и някои текстове в наредбата, свързани с обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и с изискванията за професионална компетентност при изработване на отделните части, категорични са архитектите.

Инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС, представи пред комисията предложение за писмо до МРРБ, в което се настоява за разработване на нов проект на наредбата от междуведомствена работна група с представители на бранша. Целта е в новия нормативен документ да бъдат интегрирани актуалните европейски директиви и стандарти, както и да се отчетат разумните професионални становища на експертите от архитектурно-строителния сектор.

В Европейския парламент вече са внесени за обсъждане нови варианти на Директивата за енергийна ефективност и на Директивата за енергийните характеристики на сградите, които предстои да бъдат обсъдени и приети. Същевременно в България, с огромно закъснение е приета наредба, която само след няколко месеца няма да отговаря на европейските директиви”, пише в писмото. Предстои то да бъде представено пред Координационния съвет с цел търсене на подкрепа от другите браншови организации в сектора.

На заседанието бе приет проект на становище относно новата Директива за планиране, което предстои да бъде изпратено до Работната група по регулаторни въпроси към Архитектурния съвет на Европа. Комисията се обедини около идеята за провеждане на регулярни анкети на сайта на КАБ по актуални теми в архитектурно-строителния сектор. Целта е допитване до членовете на КАБ и въвличането им в процеса по планиране на бъдещите инициативи на професионалната организация.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...