Становище на насп: промените в ЗУТ са против обществения интерес

Във връзка с промените в ЗУТ, приети от Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление /КРРБМС/ в НС на 12 юли 2022 г., ние, членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи /НАСП/ искаме да поясним следното:

Според гласуваните промени при издаване на строително разрешително за обекти, които са подлежали на ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/ или на необходимостта от такава се съобщава на „засегнатата общественост”. Също така според нова ал.7 на Чл. 177 от ЗУТ при разрешаване на ползването на обекти, подлежали на ОВОС или на преценка за необходимост от такава, се съобщава на „засегнатата общественост”.

Мотивите са, че се цели изпълнението на принципи, заложени в Конвенцията за достъп до информация, както и участие на обществеността в процеса по вземане на решения. Друг мотив е достъпът до правосъдие по въпросите на околната среда.


Дейността на НАСП не е засегната от промените, тъй като изпълняваните от членовете обекти не попадат в категория, подлежаща на ОВОС. Но не можем да не вземем отношение по това негативно за обществения интерес решение.

На практика промените дават възможност на всеки да обжалва в съда изцяло легитимни строителни разрешителни. Нещо повече – да обжалва въвеждането в експлоатация на изградени обекти и да забави приемането им с години, без да носи никаква отговорност за това.

В Конвенцията ясно е записано, че „Всяка страна осигурява участието на обществеността на ранен етап, когато всички възможности са открити и може да се проведе ефективно обществено обсъждане”. Това се предвижда от българското законодателство и напълно се подкрепя от НАСП.

Считаме, че на етап планиране на териториите всички граждани и/или заинтересовани организации и страни могат и трябва да вземат участие. Единствено по този начин могат да се вземат устойчиви решения, които позволяват ефективен баланс между урбанизация и екология.

Направените промени обаче ясно посочват, че не се разбира ключовият принцип, заложен в Конвенцията, и се позволява атакуване на административни актове, последващи териториално планиране, което вече е било веднъж обект на обществено обсъждане. Това води до изключително вредна тенденция, отречена от ЕС, за неустойчивост на административните актове.

По този начин всяка инвестиция може да бъде спряна по всяко време, при това без да се носи финанасова или административна отговорност . Това ще доведе до превръщане на инвестирането в България в хазарт, което ще лиши обществото от работни места и приходи. Това ще създаде и възможност за рекет на всяко едно начинание.

НАСП би искала да обърне внимание и на провеждането на процедурата. Такова важно решение е взето само от 10 присъствали члена на Комисията от общо 18. Нещо повече - решението е взето с 6 срещу 4 гласа. По процедурата липсва и задължителната предварителна оценка. Не е анализирано как ще повлияе промяната на бюджета, както и на обществените отношения.

Недопустимо е промени, за които се твърди, че целят по-висока информираност и участие на общността, да не са подложени на обществено обсъждане.

Всичко това прави тези промени прибързани, без дебат с обществото и против обществения интерес. Също така промените са приети при неспазване на установените процедури. С оглед на това НАСП настоява депутатите от Комисията да презгледат своето решение.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...