Allianz Trade - понижи рейтинга на четири сектора в българската икономика заради растящ риск

В “оранжевата” зона на чувствителен риск преминават Енергетика, Химическа индустрия, Търговия и Машиностроене и производство на оборудване

На ниво държава рейтингът на България се запазва на B2 - “умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания

Глобалният лидер в застраховането на кредитен риск Allianz Trade (преди Euler Hermes) понижи рейтинга* на четири сектора в българската икономика в регулярния си доклад за третото тримесечие на 2022 година. От “жълтата” зона на умерен риск в “оранжевата” на чувствителен преминават Енергетика, Химическа индустрия, Търговия и Машиностроене и производство на оборудване. Това е индикация за влошаване на перспективата за забавени плащания и лоши вземания на компаниите в тези браншове.

Причините за това са свързани до голяма степен със състоянието на икономиката в Европа и очакванията за глобална рецесия. Намаленото потребление и повишаването на производствените цени заради ръст на цените на енергията влошават възможностите за Химическата индустрия. Особено притеснителна е ситуацията за производителите на битова химия, които срещат затруднения да пласират продукцията си на по-високи цени при крайните потребители. Затова се очаква и сериозно свиване на печалбите им в сравнение с предходните тримесечия. Към това се прибавя и рискът от затруднения в производството заради нестабилните доставки на руски газ.

Намаляването на покупателната способност на населението е в основата на песимистичните прогнози за сектора Търговия. Въпреки че засега в продажбите на храна не се наблюдават сътресения, се очаква турбуленцията да засегне специализираните търговци, обясняват анализаторите на Allianz Trade. В Енергетиката рискът също не е разпределен равномерно между всички компании и докато някои петролни и газови дружества реализират сериозни печалби, други производители са поставени пред сериозен риск от ликвидни кризи.

Като силно подвластен на циклите в икономиката и кризите сектор, Машиностроенето може да стане бърза жертва на рецесията и намаленото търсене. Освен това необходимостта от мащабни инвестиции е затруднено от вдигането на лихвените проценти, уточняват от Allianz Trade.

Така след последната актуализация в рисковия рейтинг от общо 18 мониторирани сектора в България вече две трети (12) са в чувствителната “оранжева” зона. Пет са в “жълтата” на умерения риск и само Софтуер и ИТ услуги запазва “зеления” си статут на нисък риск.

“Ревизията на рисковите рейтинги на четири основни сектора определено е предупредителен сигнал за бизнеса у нас, както и напомняне, че в условия на глобална икономика не можем да оперираме като самостоятелна екосистема. Затова допълнително предупреждение за повишаване на риска е и масовото понижаване на рейтинги на сектори в цяла Европа, където често са и външнотърговските партньори на нашите компании.”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.

“В този момент застраховката на търговски кредити е ключово важен инструмент за защита на бизнеса пред перспективата за наближаваща рецесия. А това, че ние имаме изградена мрежа за ежедневно проследяване и анализ на промените в стабилността на над 80 млн. малки, средни и интернационални компании по света, може да се окаже решаващо за навременен достъп до информация и избягване на лоши дългове и забава на плащания”, допълва тя.

Въпреки понижението на рейтингите по сектори, при прегледа на третото тримесечие Allianz Trade запазва рейтинга на България на ниво държава** без промяна на B2 - “умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания. В световен мащаб е понижен рейтингът на осем държави, сред които Литва, Латвия и Естония.

Allianz Trade - понижи рейтинга на четири сектора в българската икономика заради растящ риск

*Мониторингът обхваща 18 сектора в 70 държави, като се използва методология на Allianz Trade с четири основни критерия – търсене, доходност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от “зелено” за нисък, през “жълто” за умерен, “оранжево” за чувствителен до “червено” за висок риск от забавени плащания и лоши вземания. Изготвя се на тримесечна база.

**Рейтингът на риск на Allianz Trade на ниво държави дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата включва два индикатора - шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Изготвя се на тримесечна база.

Вижте още: