БАКБ отчита 27.18 % ръст на активите

В условията на глобална несигурност, растяща инфлация и сериозен спад на икономическата активност, Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва първото тримесечие на 2022 год.  В края на март активите на БАКБ достигнаха 2481662хил. лв., което представлява ръст от 27.18%на годишна база и 12.87% повече, спрямо края на 2021г

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 5.137 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват ръст  от 43.81% спрямо първото тримесечие на 2021 год.

Впечатляващи са  резултатите на банката при депозитите и общо привлечените средства през първото тримесечие. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 31.12%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.6% годишен ръст в привлечените средства.

БАКБпродължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръста е с впечатляващите 30,87% при отчетени 14.53% за банковата система. Ипотечните кредитиза граждани нарастват с 46,52% , при 15,97%  ръст за банковия пазар.

Увеличението на портфейла от потребителски кредити е с 21,97%, при 11,59%  за сектора.

Растежът на банката по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ преди обезценка,за разглеждания 12 месечен период, е в размер на 16.68%при почти наполовина по-нисък за банковата система, който е 9.46 %.

В края на март2022 год. БАКБ отчита 10.82% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржовепри 7.88%забанковия пазар, като голям принос за това има увеличаването на приходите от лихви с8.%до 12.690862млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с 7.31до1.218млн. лева.

Въпреки негативните последици настъпили в резултат на събитията в Украйна, през последното тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход  от такси и комисионни с 

60.02 % при 21.59 % за пазара.  

Капиталовата позиция на БАКБзапазва своята положителна динамика и отчита ръст от 14.87спрямо март2021год.и ръст на капиталовата база с 8.26% спрямо края на предходната 2021год

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка,както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайтhttps://www.bacb.bg/bg/za-investitoriв секция „Връзка с инвеститорите“.  

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

 

BGN '000

Q1'21

Q1'22

delta %

Interestincome/ приходи от лихви

11 666

12 690

8.78%

Ineterestexpence/разходи за лихви

-1 314

-1 218

-7.31%

Net interestincome/нетни приходи от лихви

10 352

11 472

10.82%

Net feesincome/нетни приходи от такси

2 286

3 658

60.02%

Net profit/нетна печалба

3 572

5 137

43.81%

Loans (net)/Кредити (нето)

1 174 669

1 255 454

6.88%

Deposits/депозити на клиенти

1 674 476

2 195 501

31.12%

Общо привлечени средства

1 712 754

2 218 000

29.50%

Total assets/Общо активи

1 951 321

2 481 662

27.18%

CET1

192 398

220 998

14.87%

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...