В края на юни 2021 год. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 1 989 959 хил. лв., което представлява ръст от 18.88 %, сравнено с второто тримесечие на 2020 год.

Банката продължава да разширява  кредитния си портфейл, като се фокусира върху дела от кредити на физически лица и МСП. Доброто позициониране на БАКБ е довело до много добри търговски резултати и тя вече заема девета позиция в ТОП 10 на банковата система в сегмента на ипотечното кредитиране на граждани. Постигнатото увеличение на портфейла от 13.74 % за едногодишен период е почти два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 7.09 %).

Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 21.01 % и в двата сегмента, отчитайки по-добри резултати от тези на банковата система, която отбелязва 11.70 % годишен ръст в привлечените средства.

В края на юни БАКБ отчита увеличение с 10.49 % на нетните приходи от лихви, въпреки силно стеснените лихвени маржове. Резултатът се откроява на фона на средните нива за банковия пазар 2.96 % и се дължи основно на приходите от лихви, които нарастват с 6.74 % до 25.028 млн. лева. Принос за добрите резултати има и постигнатия спад на цената на финансиране, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с -17.16 % до 2.636 млн. лева.

БАКБ преодолява негативните последици вследствие на пандемията от COVID-19 и отчита сериозен ръст в транзакциите на потребителите в резултат на възстановената активност и привлеченитенови клиенти. Нетният доход от такси и комисионни през второто тримесечие на годината е повишен с 18.93 % , сравнен със същия период на 2020 год.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 8.204 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват впечатляващ ръст от 31.92 %, спрямо аналогичния период на миналата година, независимо от отчетените по-високи кредитни обезценки. Банката постига по-добра ефективност, като успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции. Това се дължи преди всичко на технологичните иновации, новите дигитални продукти и автоматизирането на процесите по обслужване на клиенти.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и показва ръст от 3.07% спрямо второто тримесечие на 2020 г.

Добрите резултати на банката през последните години са гаранция за устойчивото развитие на БАКБ и  създаване на дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori  в секция „Връзка с инвеститорите“.  

 БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

 

BGN '000

Q2'20

Q2'21

delta %

Interest income/ приходи от лихви

23 448

25 028

6.74%

Ineterest expence/разходи за лихви

-3 182

-2 636

-17.16%

Net interest income/нетни приходи от лихви

20 266

22 392

10.49%

снтNet fees income/нетни приходи от такси

4 131

4 913

18.93%

Net profit/нетна печалба

6 219

8 204

31.92%

Loans (net)/Кредити (нето)

1 067 551

1 214 258

13.74%

Deposits/депозити на клиенти

1 409 468

1 719 439

21.99%

Общо привлечени средства

1 449 668

1 754 285

21.01%

Total assets/Общо активи

1 673 940

1 989 959

18.88%

CET1

194 915

200 892

3.07%

  

Вижте още: