В условия на  изключително силна конкуренция на пазара БАКБ отчита значително увеличение с 39 % на приходите си от такси и комисионни в следствие на разширяващата се клиентска база  и трансакциите на клиентите.
Въпреки продължаващата нисколихвената среда и стеснени лихвени маржове,  БАКБ има 10.96% ръст на нетните приходи от лихви, което е близо четири пъти над средните нива за пазара (2.02 %). Увеличението на приходите от лихви със 7.82%  до 34.201 млн. лева  и намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с  6.30% до 5.399 млн. лева са причините за ръста на нетния лихвен приход.

Към 30.9.2019 год. активите на банката достигнат 1 543 933 хил. лв. което представлява ръст от 14,87%. БАКБ продължава с разширяване на кредитния си портфейл, движен от диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица. Постигнатото увеличение от 11.62 % за едногодишен период превишава  два пъти средния ръст на банковия пазар в страната, който е 7.06 %.

Привлечените средства се увеличават с 15.44 % и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки по-добри резултати от тези на банковата система , която отбелязва 6.69 % годишен ръст.    

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 10.192 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. Въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, банката успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, благодарение на технологичните иновации, които въвежда в обслужването на клиентите, разработването на онлайн  и изцяло дигитални продукти и  автоматизиране на процесите.

Капиталовата позиция на БАКБ расте с 7.20%  спрямо Q3 на 2018 г., поради капитализиране на цялата печалбата за 2018 г. и продължава да осигурява нови възможности за  разширение на бизнеса и устойчиво развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori   в секция „Връзка с инвеститорите“. 

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

БАКБ с 39% ръст на нетния доход от такси и комисионни и нови 180 милиона  привлечени средства

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...