В края на 2018 год. активите на банката достигнаха 1 430 057 хил. лв. Кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване, движен от диверсифицирано кредитиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица.

Постигнатото увеличение от 18% за едногодишен период значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната - 7.55%.Въпреки нисколихвената среда и продължаващата тенденция за намаляване на лихвите по кредити, БАКБ АД отчита устойчив ръст на приходите от лихви през годината поради растящия кредитен портфейл. Нетния лихвен приход нараства с 23% спрямо 2017 г. и достига 35 374хил. лв.  Принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, въпреки  увеличението на депозитната база на банката. 

Привлечените средства се увеличават  с 16% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки по-добри резултати от тези на банковата система от  6.81% годишен ръст.     

Продължаващия ръст на броя на клиентите и извършваните от тях трансакции води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 19%на годишна база. 

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 12.638млн. лева след данъчно облагане, което представлява ръст от 60% , спрямо края на 2017г.  Благодарение на своите конкурентни предимства при генерирането на приходи и ефикасността на операциите, банката запазва ниско ниво на оперативните разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и обслужването на техните трансакции.

Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от 4% (12%при включена печалба за 2018г. съгласно неодитирани отчети)спрямо края на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите. 

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori  в секция „Връзка с инвеститорите“.  

 

БАКБ АД финансови индикатори

BGN '000

Q4'18

Q4'17

delta %

Interest income/ приходи от лихви

43 089

38 940

11%

Ineterest expence/разходи за лихви

-7 715

-10 093

-24%

Net interest income/нетни приходи от лихви

35 374

28 847

23%

Net fees income/нетни приходи от такси

6 905

5 782

19%

Net profit/нетна печалба

12 638

7 884

60%

Loans (net)/Кредити (нето)

907 145

766 119

18%

Deposits/депозити на клиенти

1 181 582

999 465

18%

Общо привлечени средства

1 227 590

1 056 907

16%

Total assets/Общо активи

1 430 057

1 240 276

15%

CET1*

171 091

163 969

4%

CET1** про-форма с неодотиран резултат за  2018

183 729

163 969

12%

 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...