Банка ДСК и „ДСК Управление на активи“ предлагат възможност за инвестиране в нов, иновативен клас инвестиционни продукти„ДСК Хоризонт“ са първите за България договорни фондове с целева дата

Банка ДСК и дъщерната й компания „ДСК Управление на активи“ стартират предлагането на нов, модерен клас инвестиционни продукти, без аналог в страната ни – фондове „ДСК Хоризонт“. Иновативните фондове са от типа Target-date funds (фондове с „целева дата“). Целта им е да дадат възможност на клиента да спестява и инвестира средства за реализиране на определена цел в предварително определен времеви хоризонт – например, за образование на децата, значима покупка, пенсиониране и др.

Специфично е, че средствата се инвестират в портфейл от активи с различен риск (акции, облигации и др.), като този микс се преструктурира периодично, така че рискът да намалява с приближаването на целевата дата за използване на средствата. Така, когато потребителят е по-млад има възможност за по-висока доходност в предстоящия времеви хоризонт, като съответно поема по-голям риск текущо. С приближаването на момента за ползване на средствата чрез постепенно преминаване към по-консервативни инвестиции се ограничават възможните промени в стойността, за да се постигне предвидима сума във фонда. След целевата дата този фонд продължава да работи, като инвестира средствата максимално консервативно, без вложения в инструменти, обвързани с акции.

Безспорно предимство е, че вместо инвеститорът сам да трябва да избира различни финансови инструменти, за да създаде диверсифициран портфейл, той се възползва от удобството да повери своите инвестиционни дейности на специализирана институция за управление на активи, избирайки само един продукт. Инвеститорът сам избира да инвестира еднократно или периодично във фонда. Управлението на портфейла е съобразено с оставащото време до „целевата дата“, но няма ограничения средствата да се използват по-рано.

„Стартираме фондове „ДСК Хоризонт“ с цел да предложим още едно адекватно и иновативно решение на нашите клиенти, които имат свободни средства и искат да спестяват в определен времеви хоризонт. Продуктът е разработен така, че да е лесен за ползване и да не ангажира вниманието на клиента постоянно. Наш приоритет беше също да осигурим възможност за оптимален резултат при управление на спестяванията и така да съдействаме за осъществяването на важни за клиентите ни житейски цели във времето. Факт е, че депозитните продукти и спестовни сметки са икономически неизгодни в момента, затова инвестиционните фондове са най-добрата им алтернатива. Още повече, че в световен мащаб се наблюдава нарастване на активите под управление в тази категория фондове, които към края на 2020 г. глобално са в размер на 2,8 трилиона щатски долара. Виждам перспектива в развитието на пазара на договорни фондове в България и очаквам увеличение на активите им с поне 2 млрд. лева през следващите няколко години“, коментира Тамаш Хак-Ковач, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

„Инвестирането във фондове с „целева дата“ разширява традиционните практики, като включва персонализиран подход към клиента, свързан с индивидуалните му потребности за постигане на планирана цел във времето. Разпределението на активите на тези фондове е проектирано постепенно да премине от ориентирано към по-високи резултати в началото към по-консервативен профил, така че да се сведе до минимум рискът с наближаването на целевата дата. Удобството за клиента е, че не е необходимо той да разбира в детайли инвестиционния процес, да го следи непрекъснато или да инициира някакви промени - всичко това е предвидено в стратегията на фонда, която се изпълнява от професионални портфолио-мениджъри“, каза Петко Кръстев, главен изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи“.

Настоящата информация не е препоръка за инвестиране.

Банка ДСК и „ДСК Управление на активи“ предлагат възможност за инвестиране в нов, иновативен клас инвестиционни продукти

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...