БАКР повишава рейтинга на Българо-американска кредитна банка„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) присъди нови рейтингови оценки на „Българо-американска кредитна банка” АД след проведен мониторинг. С доклада, който беше публикуван официално днес, се оповестяват взетите решения от Рейтинговия комитет:

➢ Повишава Дългосрочния рейтинг на финансова сила от BB- на BB, при запазен краткосрочен рейтинг B;

➢ Повишава Дългосрочния рейтинг по национална скала от BBB- (BG) на ВBB (BG), при запазен краткосрочен рейтинг по национална скала A-3 (BG)

като определя перспективата по тях на „стабилна”. По този начин БАКР изразява становището си за постигнато в периода на мониторинг утвърждаване на положителните изменения от предишния преглед - стабилизиране и подобряване на финансовите резултати, повишаването на капиталовата база и капиталова адекватност и добро качеството на кредитния портфейл.

През разглеждания период „Българо-американска кредитна банка“ АД продължава да отчита подобрение в дейността си и постигнатите резултати, като при голяма част от показателите в допълнение на затвърждаването на положителните трендове се наблюдава по-добро позициониране спрямо средните стойности за банковата система в страната.

Към края на полугодието на 2021г. собственият капитал на банката възлиза на 217 687 хил.лв., отчитайки ръст от 3.9% само за шестте месеца на годината (и 7.3% ръст на годишна база спрямо същия период на предходната година), като постиганите финансови резултати са единствен източник за растеж. В резултат на отчитането на печалбата за 2020г. от 12 895 хил.лв. към резерви на другия капитал, капиталовата база на банката към 30 юни 2021г се покачва с 6.8% за този период, като продължава да се състои единствено от базов собствен капитал от първи ред.

В средата на 2021г. обемът на привлечения ресурс от БАКБ отбелязва значителен ръст от 7.1% само за шестте месеца на годината и впечатляващ ръст от 21.0% на годишна база (спрямо юни 2020г.), при ръст от 12.5% за цялата последна 2020г. Това се дължи в по-голяма степен на повишението в размера на депозитите от граждани и домакинства (11.1%) спрямо това на привлечените средства от корпоративни клиенти (с 4.6% ръст за периода).

За периода на извършения мониторинг сумата на активите на БАКБ продължава да отчита стабилен и изпреварващ ръст – 6.5% за шестте месеца на годината (18.9% спрямо същия период на 2020г.), като той е почти два пъти по-висок от общия ръст на активите за системата - 3.6% (6.2% на годишна база).

Към 30 юни 2021г. банката постига силен ръст в размера на оперативната си печалба - от 14.6% на годишна база (при 47.3% годишен ръст за предходната 2020г.) до размер от 16 846 хил.лв., което е и най-високата стойност за този период за годините на анализа. Този резултат се формира вследствие на повишаването на нетния лихвен доход с 10.5% спрямо юни 2020г., при още по-силно увеличаване на нелихвения доход - с 40.4%, въпреки увеличението на оперативните разходи с 19.8%.

При повечето от останалите показатели за доходност „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ отчита положителни процеси на изменения за последния анализиран период, като в сравнително отношение е налице изоставане основно при показатели, свързани с нелихвения доход (вкл. и нетния доход от такси и комисиони). Положително се изменя позиционирането на БАКБ при показатели, свързани с оперативния и финансовия резултат, както и при едни от най-важните от тях - възвръщаемост на активите и възвръщаемост на собствения капитал

Пълният текст на доклада е публикуван на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД: https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bacb-rating

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...