Днес 16.06.2014 г. дружествата от системата на Министерството на икономиката и енергетиката, които не съставят консолидиран годишен финансов отчет, ще изплатят дивидент в полза на държавата в размер на 70% след попълването на фонд “Резервен”.

За първи път след 2010 г. дивидентът е в размер на 70%, а не на 80% и се изплаща на 16 юни, а не на 31 май. Припомняме, че в края на 2009 г. с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, изготвено по предложение на министър Симеон Дянков, се премина към изплащане на дивидент в размер на 80% и то по време на глобална финансово-икономическа криза – период в който останалите държави членки на ЕС подпомагаха финансово икономиките си с цел преодоляване на негативните ефекти. В този период България осъществяваше противоположна политика, чрез която се „източваше“ значителен финансов ресурс от реалната икономика (дружествата с държавно участие в капитала), което доведе до невъзможност за инвестиции и трудности при възстановяването на стопанската активност.

Нещо повече с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г., освен дивидент в размер на 80%, държавата изземва изцяло и неразпределената печалба от минали години. В общия случай зад неразпределената печалба, не са стояли свободни парични средства, тъй като същите са били инвестирани в активи или с тях са погасени стари задължения. Така се стига до необходимост, компаниите с държавно участие в капитала да изплащат дивидент чрез използване на заемни средства. Това е и една от причините за рязкото влошаване на ликвидността в сектора на енергетиката и на значителното отлагане на инвестиционните програми на дружествата от сектор енергетика. „ПП „ГЕРБ“ явно забрави фискалната политика, която е провеждала под ръководството на министър Дянков и която доведе до технически фалит в сектора на енергетиката в началото на 2013. На база на провежданата фискална политика дивидентите се изплащаха със заеми.“, коментира министър Драгомир Стойнев.

За първи път през тази година правителството въведе една от добрите международни практики за дружествата, които съставят консолидиран отчет, а именно да изплащат дивидент на база на консолидирания финансов резултат, така че да не се стига до намаляване на ликвидността на компаниите и да бъде запазена тяхната финансова стабилност.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...