1359142Рейтингът на България се запазва на ниво B2 – “умерен риск”, обяви световният лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermes в регулярни си доклад след първото тримесечие на 2017 година. Международната компания прави периодична оценка на 241 държави и територии, като използва собствена комплексна методика, която включва стотици количествени и качествени индикатори за икономиката, политическата и бизнес среда, търговията и финансите. Рейтингът дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата на Euler Hermes включва два индикатора - за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок).

“България попада в горната част на скалата и на индикатора B, и на индикатора 2. Има обаче комбинация от рискови фактори, която не ни позволява сега да повишим рейтинга, а и не очакваме това да е възможно през 2017 г.”, обясни Манфред Щамер, Главен анализатор Икономически проучвания и оценка на риска на Euler Hermes.

Според анализаторите на Euler Hermes проблематичен остава високият относителен дял на външния дълг – близо 74% от БВП през 2016 г и прогноза за около 72,5% през 2017 и 2018 г. Това е значително по-високо от считаното за нормално за развиващи се икономики – 50%. След кризата от 2014 г. банковата система е стабилна, но следва да се отчете сериозният дял на необслужвани кредити, който се запазва на 20% и е най-високият в региона на Централна и Източна Европа.

“Допълнително предизвикателство за икономиката са предсрочните парламентарни избори, които са фактор за известно макар и не драматично забавяне на ръста. През 2017 г. влияние ще окаже и увеличението на цените на горивата, което вече се случва у нас с природния газ и ще продължи и с очакваното покачване на цените на петрола”, коментира Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България.

Така прогнозата на Euler Hermes за 2017 година е за леко забавяне на развитието на българската икономика през 2017 г. с очакван ръст на БВП от 2,8% (при 1,6% за Европа). Увеличението на цените на горивата и енергията е една от причините международните анализатори да прогнозират средногодишна инфлация от 1,8% за 2017 г. Те обръщат внимание, че това е промяна с 2,6 пункта спрямо 2016 г., когато е отчетена средногодишна дефлация -0,8%. Очаква се и увеличение на разходите за индивидуално потребление от 2%, подкрепено от актуализирана прогноза за спад на безработицата до ниво от 7,2% и увеличение на трудовите възнажграждения средно с 6,5%.

“Цените на горивата безспорно ще окажат влияние върху българската икономика, като освен енергетиката, най-засегнатите сектори ще бъдат транспорт, химическа индустрия, метали. Не очакваме обаче драматични трусове, защото става въпрос само за частично връщане към нивата от 2015 година. А много компании успяха да извлекат позитиви при преходния спад.”, прогнозира още Попова. Според анализаторите на Euler Hermes през 2017 година средното увеличение на цените на природния газ в Европа ще бъде 10% спрямо предходната. В световен мащаб се очаква цените на петрола да се покачат средно с 20%, като прогнозата на Euler Hermes е за средна цена от 57 щ.д. за барел.

“Химическата индустрия в България се развива успешно през последните три години, като за 2016 година средният ръст е 6%. На фона на глобалните проблеми при производството и търговия с метали, този сектор е стабилен и с добри постижения у нас. Затова очакванията ни са бизнесът да премине без драматични проблеми през периода на промяна на цените на горивата и енергията.”, допълват специалистите на Euler Hermes.

По-уязвим се очаква да бъде транспортният сектор, тъй като е представен от множество компании с различен мащаб, профил и степен на организационна подготовка за промени. Той остава под засилен мониторинг и в чувствителната “оранжева” зона на риск според рейтинга по индустрии на Euler Hermes*. Транспортът е чувствителен от дълго време, със задълбочаващи се проблеми поради преобладаващото насищане на сектора с малки и средни компании с по-ниска ликвидност и недостига на работна ръка. В същото време секторът изисква сериозни инвестиции за поддържане и обновяване на автопарка.

“Като цяло, въпреки предизвикателствата, прогнозата ни за развитието на българската икономика през 2017 г. е за запазване на стабилност с някои възможности за положително развитие.”, обобщава Камелия Попова. Сред основните двигатели се очаква отново да бъде експортът. През 2016 година той отбеляза ръст от 5,5% и се очаква темпът на растеж да се запази и през тази година.

Възможностите за увеличаване на търговията и експорта, както и повишената динамика в икономиката на международно ниво, сериозни политически промени у нас и по света, очакваните промени след Brexit обаче увеличават и рисковете за бизнеса. Затова както в световен мащаб, така и у нас през 2017 г. застраховките на търговските кредити са все по-важна гаранция. От Euler Hermes отчитат троен ръст на търсенето на услугата в България за първото тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходната.

“Освен големите международни компании, които традиционно разчитат на този тип застраховане, към нас вече се обръщат и много средни и дори малки фирми. Много български компании и производители успяват да пробият на международните пазари в последната година и да сключат договори с партньори навън. Новата ситуация обаче ги изправя пред непознати предизвикателства и затова те търсят гаранции за бизнеса си”, обяснява Камелия Попова. Тя подчертава, че най-сериозни са опасностите именно за малките и средни фирми, чиято дейност може да бъде поставена под въпрос и от една неуспешна сделка с некоректен партньор или партньор изпаднал в несъстоятелност.

Сред търсещите застраховки на търговските кредити у нас има компании от всички сектори. Освен новите икономически реалности увеличеният брой заявки може да бъде обяснен и с предлагането на подходящи продукти и решения за всички. За 24 часа фирмите могат да получат застраховка с лесни и ясни за разбиране условия, без сложна документация, със стандартно покритие от 60% и възможност за увеличение до 90%. Освен това като партньор Euler Hermes може да провери надеждността на всеки един от потенциалните им контрагенти по света. Допълнителен плюс за бизнеса е, че наличието на застраховка на търговските кредити улеснява процесът за отпускане на кредити от финансови институции.

Euler Hermes вече осигурява обезпечения на обща стойност над 1 млрд. евро за българския пазар. Според експертите обаче тепърва има сериозен потенциал за ръст, защото анализът показва, че под 10% от активните компании с релевантен профил у нас имат застраховка Кредитен риск. За сравнение в други държави от Европейския съюз този процент достига до 50%.

Вижте още: