Евроинс „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”

„ЗД Евроинс” АД стартира продажбата на уникална за българския пазар застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”, съгласно  новия Закон за обществени поръчки чл.111, ал.5 т. 3, в сила от 15.04.2016 г. 

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” обезпечава отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за обществена поръчка.

Застраховката е подходяща за всички:

Възложители на ОП по смисъла на закона
Публични:                                    
•    министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт
•    областни администрации, кметства, общини                     
•    държавни институции, агенции и комисии; болници и други.
             
Секторни:                          
•    публични предприятия извършващи секторни дейности  свързани с
•    водоснабдяване
•    енергетика
•    транспорт
•    пощенски услуги и други.

Изпълнители на ОП по смисъла на закона
•    строителни компани
•    консултантски  компании             
•    IT компании
•    доставчици на услуги във всички сектори на икономиката.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”   има следните предимства :
•    по-ниски разходи
•    по-изгодна  цена от банкова гаранция
•    без блокиране на парични средства
•    без залог на активи и ипотека.

Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при сключване и изпълнение на договора  за обществена поръчка, съгласно условията на тръжната документация

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”  предоставя покритие чрез следните  четири клаузи:
•    Клауза “Гаранция за участие в търг”
•    Клауза “Гаранция за добро изпълнение”
•    Клауза “Гаранция за авансово плащане”
•    Клауза “Гаранция за следдоговорно задължение”.

Застрахователната сума по застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната стойност  без ДДС, определена от възложителя на обществената поръчка.

Важно: Застрахователната сума не може да надвишава 5 % от стойността  на обществената поръчка или 2% от стойността на договора при възлагане на поръчка на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Застрахователната премия се определя  като процент от размера на застрахователната сума. Премията се заплаща еднократно при сключване на застрахователен договор.

Срокът на застрахователния договора се определя съгласно условията на тръжната документация.
 
Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”  е специализиран продукт на „ЗД Евроинс“ АД, презастрахован при презастрахователи с първокласен кредитен рейтинг.

Вижте още: