Обединена българска банка (ОББ) удължава мерките за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19. Реакцията на ОББ е следствие на приетото от Българската народна банка (БНБ) предложение на Асоциацията на банките в България (АББ) за удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“) с 90 дни. Така новата дата за подаване на искания е 23 септември, а за одобряването им от ОББ – съответно 30 септември 2020 г. Респективно, новият краен срок за отсрочване на задълженията на клиентите е до 31 март 2021 г. Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за експозиции, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.
Клиентите, които са засегнати от пандемията или от ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и искат да използват облекчени условия, трябва да попълнят декларация по образец, налична на уебсайта на банката www.ubb.bg/covid19. Физическите лица не дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с предложението на ОББ, както и до сега.

Няма промяна в реда, по който се разглеждат постъпилите молби за отсрочване на задълженията, като и досега при нереволвиращите продукти на клиентите се изготвя нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатената главница по време на гратисния период, като срокът съгласно погасителния план се удължава със същия брой месеци, с които е било отсрочено изплащането на кредита.

Ако клиентът избере да отсрочи изплащането само на главницата, то през месеците на гратисния период той ще изплаща само дължимата лихва за редовен дълг върху текущата главница.

Ако избере да отсрочи изплащането на главницата и на лихвата, то натрупаната и неизплатена лихва за редовен дълг върху текущата главница през гратисния период ще бъде разпределена на равни части и добавена към месечните вноски за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

В допълнение, БНБ се ангажира да публикува ежемесечно обобщена информация във връзка с постъпилите и одобрени искания до банките за отсрочване на задълженията по настоящия ред. Информация за април, май и юни 2020 г. ще бъде публикувана на 31 юли 2020 г. За последващите месеци от действието на утвърдения ред месечна информация ще се публикува в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

Вижте още: