Аксенчър започва придобиването на бизнеса на GemSeek в България и Великобритания

Със сделката компанията ще разрасне услугите си за анализ и управление на потребителското преживяване и ще постави основите на Accenture Song в България

Технологичната компания Аксенчър (NYSE: ACN) подписа споразумение за придобиването на GemSeek - водещ доставчик на услуги за анализиране на потребителското преживяване, който помага на бизнеса да разбира своите клиенти чрез изследвания, анализи и прогнозни модели, използващи AI (изкуствен интелект). Придобиването e първата инвестиция в България и поредна в световен мащаб от страна на Accenture Song – най-голямата технологична творческа група в света, която работи с данни и AI, за да помага на клиентите да разрастват бизнеса си и да отговарят на очакванията на потребителите.


Основана през 2011 г. в България от местни експерти, GemSeek предлага услуги в областта на сложните анализи на големи масиви от данни, управлението на програми за клиентско преживяване и разработката на собствени технологични продукти в сферата. Компанията помага на бизнеси в различни индустрии - телекомуникации, здравеопазване, потребителски стоки и финансови услуги, да реализират пълния потенциал на своите програми за управление на потребителското изживяване, да развиват трайни взаимоотношения с клиентите си, както и да подобрят приходите и оперативната си ефективност.

В световен мащаб, 78% от бизнес лидерите смятат, че хората се променят по-бързо, отколкото те могат да променят компаниите, за които отговарят. От друга страна, повече от половината от глобалните потребители искат бизнесът да реагира по-бързо на техните променящи се нужди. За да се преодолее това разминаване в очакванията, е необходимо по-добро разбиране на потребителите. Прогнозира се, че глобалният пазар за анализ на клиентското преживяване ще нарасне от 9,5 милиарда долара през 2022 г. до 37 милиарда долара през 2032 г. Accenture Song и GemSeek се ангажират да помогнат на бизнесите да реализират тези възможности чрез по-добро разбиране на представата на клиента за една марка и създаване на потребителски ориентирани решения, базирани на данни.

„Бързият темп на промяна, пред който е изправен светът, се усеща еднакво както от клиентите, така и от бизнеса“, каза Макс Мориели, президент на Accenture Song за Европа, Близкия изток и Африка. „В GemSeek открихме екип от съмишленици, чиято основна цел е в унисон с нашата - да предоставим на компаниите решения за по-добро разбиране на нуждите на клиентите и да намерим нови начини за тяхното ангажиране, така че да продължат да развиват своя бизнес в тези динамични времена.“

„Развълнувани сме от възможността да се присъединим към Accenture и да предлагаме иновативни и печеливши решения на бизнеси, чийто основен фокус са клиентите“, сподели Петко Тинчев, главен изпълнителен директор на GemSeek. „Широките ни познания в анализа на клиентското преживяване допълват богатия опит на Accenture в областта на данните и изкуствения интелект. Уверени сме, че общата ни ангажираност ще ни даде повече възможностида предлагаме напълно интегрирано разбиране за потребителите и иновативни решения, носещи добавена стойност за бизнеса в световен мащаб.“

Със седалище в София и над 170 служители, работещи на територията на България и Обединеното кралство, GemSeek ще стане част от Accenture Song, увеличавайки нейния потенциал и разширявайки портфолиото от предложения за клиенти в Европа, Близкия изток и Африка. При присъединяването си, експертите от GemSeek ще станат първите служители на Accenture Song в България, заедно със служителите от Технологичния и Оперативния център, които в момента са над 1100.

GemSeek е най-скорошното от поредица придобивания (включваща Work & Co, Rabbit's Tale, ConcentricLife, Fiftyfive5 и The Stable), които Accenture Song направи, за да увеличи възможностите за своите клиенти и да подкрепи глобалната стратегия на Accenture. Компанията планира инвестиция от 3 млрд. долара в изкуствен интелект, с цел подпомагане на организации от различни сфери да подобрят своята оперативна дейност на всяко едно ниво.

Подробности за сделката не бяха оповестени. Завършването на придобиването е предмет на обичайните условия за приключване на такъв тип сделки.

Прогнозни изявления

В допълнение към представената историческа информация и дискусии, в настоящия бюлетин са поместени прогнозни изявления по смисъла на Закона за реформиране на съдопроизводството в областта на частните ценни книжа от 1995 г. За обозначаването на тези прогнозни изявления са използвани думи като „може“, „ще“, „би трябвало“, „вероятно“, „предвижда“, „надява се“, „очаква“, „възнамерява“, „планира“, „проектира“, „вярва“, „оценява“, „поставен в положение“, „перспектива“, „цел“, „планиран резултат“ и подобни изрази. Тези изявления не представляват нито гаранции за бъдещи постижения, нито обещания за постигането на цели или резултати. Свързани са с редица рискове, несигурности и други фактори, които трудно могат да бъдат предвидени и биха могли да доведат до съществени разлики в реалните резултати спрямо изразените или загатнати.
Тези рискове включват, но без да се ограничават до тях, следните рискове: от операцията може да не бъдат постигнати очакваните ползи за Аксенчър; резултатите от дейността на Аксенчър са били и в бъдеще могат да бъдат неблагоприятно засегнати от променливи, отрицателни или несигурни икономически и политически условия и от последиците от тези условия върху бизнеса на клиентите на дружеството и нивата на стопанската дейност; бизнесът на Аксенчър зависи от пораждането и поддържането на търсене от страна на клиентите към услугите и решенията, които предлага дружеството, в това число чрез приспособяване и разширяване на неговите услуги в отговор на непрекъснатите промени в технологиите и предлагането, като значителното намаляване на това търсене или неспособността да се отговори на развиващата се технологична среда биха могли да засегнат значително резултатите от дейността на дружеството; ако Аксенчър не може да намери хора с подходящи умения спрямо търсенето на клиентите по света и да привлича и задържа специалисти със силни лидерски умения, бизнесът на дружеството, степента, в която се използват специалистите на дружеството, както и резултатите от дейността на дружеството може да бъдат значително неблагоприятно засегнати; Аксенчър се изправя пред правни, репутационни и финансови рискове от провал на защитата на данните на клиенти и/или на дружеството вследствие на инциденти по сигурността или кибератаки; Аксенчър осъществява своята дейност на силно конкурентни пазари и е възможно Аксенчър да не успее да се конкурира ефективно; способността на Аксенчър да привлича и задържа бизнеси и служители може да зависи от неговата репутация на пазара; ако Аксенчър не успее да управлява и развива успешно своите взаимоотношения с основните си бизнес партньори от бранша или не предвиди и не установи нови съюзи в сферата на новите технологии, резултатите от дейността на дружеството могат да бъдат съществено засегнати; доходността на Аксенчър би могла да претърпи значителни щети, ако дружеството не може да договори благоприятни цени за услугите и решенията, които предлага, ако дружеството не може да запази своята конкурентоспособност, ако неговите стратегии за управление на разходите се окажат неуспешни, ако претърпи недостиг в доставките или ако не изпълни заложени цели или конкретни нива на обслужване; промени в нивата на данъците, с които се облага Аксенчър, както и одити, разследвания и данъчни дела, или промени в данъчните закони или в тяхното тълкуване или прилагане биха могли да значително да засегнат неблагоприятно действащите данъчни ставки за дружеството, резултатите от неговата дейност, паричните потоци и финансовото му състояние; резултатите от дейността на Аксенчър биха могли да бъдат значително неблагоприятно засегнати от колебанията във валутните обменни курсове; промени в счетоводните стандарти или в оценките и допусканията, които Аксенчър прави във връзка с изготвянето на неговите консолидирани финансови отчети, биха могли да окажат неблагоприятно влияние върху неговите финансови резултати; в резултат на разнообразната в географско отношение дейност на Аксенчър и стратегията за продължаване на растежа на ключови пазари по света, дружеството е по-уязвимо към някои рискове; ако Аксенчър не може да посрещне организационните предизвикателства, произтичащи от неговата големина, дружеството може да не успее да постигне своите бизнес цели; Аксенчър може да постигне успех при придобиването, инвестирането в бизнеси или тяхното интегриране, създаването на съвместни предприятия или ликвидирането на бизнеси; бизнесът на Аксенчър може да бъде засегнат в значителна степен, ако дружеството бъде подведено под правна отговорност; глобалната дейност на Аксенчър излага дружеството на многобройни и понякога противоречащи си правни и регулаторни изисквания; работата на Аксенчър с правителствени клиенти излага дружеството на допълнителни рискове, свързани с публичното договаряне; ако Аксенчър не успее да защити или приложи своите права на интелектуална собственост или ако услугите или решенията на Аксенчър нарушат правата на интелектуална собственост на други лица или дружеството изгуби правото си да използва интелектуалната собственост на други лица, неговият бизнес може да бъде засегнат неблагоприятно; Аксенчър може да стане обект на критика и отрицателна реклама във връзка с учредяването му в Ирландия; както и рисковете, несигурностите и други фактори, разгледани в раздел „Рискови фактори“ в последния годишен доклад на Аксенчър плс. по формуляр 10-K и други документи, подадени или представени в Комисията по ценни книжа и борси. Изявленията в настоящия бюлетин са валидни само към датата, на която са направени, и Аксенчър не поема никакво задължение да актуализира прогнозните изявления, направени в настоящия бюлетин, или да ги съгласува с реалните резултати или промени в очакванията на Аксенчър.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...