Филип Морис Интернешънъл представи обновената си стратегия за устойчиво развитие

Интегриран докладотчeтe напредъкав областта на устойчивото развитие и трансформацията към ускорен край на пушенето и представи 11 цели, които компаниятасе ангажира да постигнедо 2025 г.

19 ключови показателя ще проследяват прогреса на компанията във въвеждането на екологични, социални и управленски устойчиви практики по отношение въздействието на продуктите и операциите на компанията
.

Въвеждането на 11 цели до 2025 г. и 19 показателя, които проследяват прогреса в областта на устойчивото развитие на Филип Морис Интернешънъл,предвижда обновената бизнес стратегия, отразенав третия годишен Интегрирандоклад, който беше публикуван тази седмица. 

Докладът отчита ускорен напредък в трансформацията на компанията и постигане на визията за бъдеще без дим и поставя още по-амбициозни цели. Една от тях е свързана с инвестиции и развитие на продукти за подобряване на качеството на живот и в областта на здравеопазването, чрез създаването на по-лесни за прием медикаменти. Това стана ясно по време на официалното представяне на Интегрирания доклад на международната компания пред българските медии. 

Компанията обновява оценката си на съществеността на темите, свързани с устойчиво развитие и въвежда Индекс за устойчивото развитие. Документът задава стратегическа рамка, конкретизира показателите за бизнес трансформация, представя пътна карта до 2025 г.  и поставя съкратени срокове за постигането на бизнес целите на компанията.

Устойчивото развитие и добрите бизнес резултати са свързани и се подкрепят взаимно. Филип Морис Интернешънъл е поела твърд ангажимент да работи като агент на промяната и да има положително въздействие върху обществото. Нашият бизнес трябва да предлага ефективни алтернативи на пълнолетните пушачи в сравнение с това да продължат да пушат. За да постигнем това, се фокусираме върху потребителите, технологиите, науката и иновациите. Разширяваме своята дейност в области отвъд никотина и тютюна, като здравеопазване и подобряванекачеството на живот, с поглед към дългосрочното развитие“, споделя главният изпълнителен директор на компанията Яцек Олчак.

Данните, науката и фактите говорят по-силно от думите и на тях се основават нашите действия, казват още от Филип Морис Интернешънъл и посочват, че досега 15,3 млн. души по света вече са спрели да пушат с помощта на бездимните изделия. Компанията отчита общо 21,млнпълнолетнипотребители на иновативните си никотинови продуктибез горенепродажбите на които вече формират близо 30% от нетните й приходи.Интегрираният доклад дава информация иза добрите практики в държавите, които умело вървят към освобождаване от цигарения дим като Япония, където навлизането на бездимни продуктина пазара е значително, и Великобритания, където намаляването на вредата от тютюнопушенето чрез използване на бездимни алтернативи е държавна политика.

В пряка връзка от Ню Йорк, специално за българските медии, подробности за Интегрирания доклад даде Сара Бостуик, глобален ръководител на отделВръзки съсзаинтересованите страни за устойчиво развитие“ (Head of Sustainability Stakeholder Engagement)във Филип Морис Интернешънъл.

Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл не се свежда само до замяната на един продукт с друг, а представлява преобразяванена цялата верига от ценности на компанията. Това налага да преформулираме бизнес модела си, което носи нови предизикателства, но в същото време предлага и нови възможности. През 2022 г. добавихме към целите на компанията разширяването на дейността ни къмпродукти за подобряване качеството на живот и такива в областта на здравеопазването, което би имало  положителен ефект върху обществото. Истината е, че можем да постигнем целта си за бъдеще без дим, само ако сме зааедно – с потребителите, регулаторите и общественосттазаяви на представянето на доклада пред медиите в София Сара Бостуик.

Пътната карта за устойчиво развитие на компанията включа 11 цели, които Филип Морис Интернешънъл се ангажира да постигне до 2025 г., сред коитоцеленасочено преустановяване на продажбата на цигари, използване на пълния потенциал на ползите от бездимните продукти, развитие в областта на уелнес и здравеопазванетоизграждане на приобщаваща работна среда, подобряване на качеството на живота на заетите във веригата на доставките, справяне с климатичните промени и опазване на природата.

Друга посока в стратегията за устойчиво развитие е намаляването на отпадъците от бездимните ни продукти. Тук става дума за рециклиране на отпадъците отбездимните изделия – нагреваемите тютюневи изделия и електронни цигари, както и на самите устройства – стари и излезли от употреба, които компанията е пуснала на пазараДруга част от усилията ни за намаляване на отпечатъка от дейността ни върху околната среда е замяната на автомобилите на служителите, които имат право на служебни автомобили, с хибридни такива. Имаме и местни инициативи  напримернабиращата популярност информационна кампания „#ПромениKартинката, насочена към промяна в навиците на пълнолетните пушачи, призовавайки гида изхвърлят цигарените си фасове на предназначените за общия отпадък места; кактои „Забавно лято, грижовна есен“ - програма за подобряване на социално-икономическо положение на общностите в тютюнопроизводителните региони в страната“, допълни Диляна Якова,мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България. 

Новата оценкана устойчивото развитие идентифицираприоритетните проблеми в екологичните, социални и управленските аспекти на устойчивото развитие, за чието решаване ще се отдели ресурс. Ревизираната стратегическа рамкаразграничава две отделни областина въздействие на Филип Морис Интернешънъл: въздействие отпродуктите и въздействие от операциитена компаниятаНай-важните резултати са следните

Въздействие от продуктите*

• Общо 21,7млн. сапълнолетни потребители на бездимните изделия на компаниятакъм 31 декември 2021 г., 15,3 млн.от които са спрели да пушат. За сравнение, числата от 2020 г. са съответно следните –18,3млн.и13,0млн.

• 29,1% от коригираните нетни приходи идват от бездимни изделия, които се предлагат на 71 пазара по света към края на годинатаИзхождайки от 23,8% и 64 пазарапрез 2020 г.

• 
99% от коригираните разходи за научни изследвания и развойна дейност са за бездимни изделия, което представлява общо 566 млн. долара, като съотношението се запазва, но има увеличение от 14% в доларово изражение в сравнение с 495 млн. долара разходи през 2020 г. 

• 
86% от IQOS устройствата, върнати в централизираните обекти за рециклиране на компанията, са рециклирани, среднопретеглен процент за всяко рециклирано устройство, спрямо 84% през 2020 г.

 

Въздействие отбизнес операциите*

• 40от мениджърските позиции в компанията са заети от жени, в синхрон с ангажимента за постигане на тази цел през 2022 г.

• От 2018 г. насам са осъществени 5 оценки на въздействието върху човешките права във високорискови държави и са изпълнени планове за действие; за сравнение тези оценки са били четири през 2020 г.

• 67% от фермерите с договори за доставки на тютюн сФМИ получават достойни възнаграждения, като през 2020 г.процентът е бил 48%.

• Намалена обща стойност на въглеродните емисии по цялата верига на доставки с18%, а емисиите от преките операции на компанията са намалени с 33% спрямо базовите стойности от 2019 г.

• 100% от изкупения тютюн не води до риск от обезлесяване на девствени и защитени гори.

Филип Морис Инернешънъл ще оценява напредъка си по 19 конкретни ключови индикатора за ефективност. Пълният набор от тях съставлява новия Индекс за устойчивост на компанията, който обвързва резултатите в областта на устойчивото развитие на компанията с 30% от възнагражденията на висшия мениджмънт

Пълния текст на доклада можете да намерите на PMI Integrated Report 2021.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...