Становище - Закон за представителните браншови организации

Във връзка с Проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

Български Фермерски съюз напълно подкрепя инициативата да бъде създадена нормативна рамка, която да уреди празнотите в досегашното законодателство и да създаде национален механизъм, в синхрон с европейските практики, който адекватно да отговаря на потребностите на българските земеделски производители и преработватели и да въведе яснота, сигурност и прозрачност в създаването и функционирането на браншовите организации.

1. Български фермерски съюз счита, че въвеждането на специфични изисквания за браншови организации по сектори, а именно растениевъдство, животновъдство, преработката на селскостопански продукти е нефункционално, защото превръща тези организации по-скоро в професионални, а не в браншови. Следва да се отчете факта, че макар и в различен сектор, заинтересованите страни в цялост представляват агро-сектора, подчинени са на единна нормативна уредба, един орган на управление и контрол, всички те се регулират и осъществяват дейността си в рамките на единна държавна политика на Министерство на земеделието. Отделно от това, голяма част от земеделските производители съвместяват повече от една дейност в рамките на стопанството си и не е оправдано интересите им да бъдат разделяни.

Български фермерски съюз е браншова организация в земеделието, която цели да обедини усилията на малките и средните земеделски производители, без разлика на това дали се занимават с животновъдство, растениевъдство или алтернативно земеделие. Целите ни са свързани с обединяването на малки и средни производители за повишаване на тяхната конкурентоспособност, намаляване на разходите по веригата на производство и доставка, провеждане на активен диалог с държавните, европейските и други браншови структури в страната и извън нея, активно участие в разработване и управление на устойчиви семейни ферми и форми на коопериране, анализ и адаптиране на националното и европейско законодателство съгласно заложените приоритети в Общата селскостопанска политика на ЕС.

Наши членове са представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост, като считаме че именно с подобно обединение, какво до момента не е правено в България, най-бързо и ефективно ще се осъществи взаимодействие и взаимопомощ в сектор земеделие. Така написан проекта на закона обаче, ограничава браншовите организации и стеснява кръга на дейностите им, което би довело до пряко нарушаване интересите на членовете им.

Ето защо, Български фермерски съюз предлага в чл. 2 от Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти да се добави алинея втора, която да позволи създаването на браншови организации, които извършват дейността си в повече от един от посочените в алинея първа сектори.

2. Български фермерски съюз апелира да бъде премахнато изискването един земеделски производител да може да членува само е една браншова организация, тъй като това би довело до множество практически затруднения за земеделците, съвместяващи повече от една дейност в рамките на едно стопанство. Считаме че подобно ограничение е в пряк разрез с конституционно закрепеното право на свободно сдружаване. По този начин се налага земеделските стопани да избират за коя част от дейността си да бъдат представлявани и за коя не, съответно кои техни интереси да бъдат защитавани и кои да останат без защита.

В случай че подобно ограничението все пак остане, то напълно кореспондира с посочената от нас необходимост от съществуването на браншови организации, обединяващи различни сектори. В така написания проект, земеделските стопани са задължени да членуват само в една представителна организация, а същевременно не е уредено създаването на такава, която да защитава всичките им интереси.

3. Български Фермерски съюз подкрепя разделянето на браншовите организации по териториален принцип, но не споделя заложеното в проектозакона ограничение по отношение на членуването на земеделските производители по адресна регистрация, а именно в чл. 6, ал 3 „В областно представителна браншова организация в браншовете по чл. 2, т. 1, б. „с“ и т. 2, б. „к“ членуват земеделски стопани по адрес на дейността, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. и в регистъра по чл. 16а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“. Това ограничение също нарушава принципа за свободно сдружаване.

Земеделските производители следва свободно да избират къде и с кого да се сдружават, като в общия случай те са водени от икономически интереси, които не винаги съвпадат с териториалната им принадлежност. В пълна сила това важи за стопанствата, които са позиционирани на гранична територия и макар в рамките на една област, те взаимодействат и сътрудничат със земеделци от съседната област.

Предвид горното, се надяваме да бъдат извършени корекции в проекта на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, така че на практика да бъдат постигнати целите за неговото създаване, а не да се създават допълнителни практически затруднения за стопанствата и да се засягат техни законни права и интереси.

Вижте още: