Масови производства се завръщат в Съединените щати

През последната година се наблюдава засилено пренасочване на различни производства към САЩ, породено най-вече от нестабилността в бизнес средите и стандартизираните автоматизирани процеси. От General Motors до Intel и US Steel, американски компании все по-често връщат производствените си операции „у дома“. Организациите все повече се стремят да подсигурят своите вериги за доставки, да намалят логистичните и транспортните си разходи и да се възползват от предимствата на промишлената енергия в Америка. Технологиите за автоматизация пък играят значителна роля в тази тенденция, помагайки на производителите да останат конкурентоспособни по отношение на цена, качество и скорост.


Какво се промени стратегически?

Има няколко основни съображения за това над 1800 компании да са предприели подобни стъпки през изминалата година. Първо, конкурентното предимство на цената на промишлената енергия в Съединените щати не е тайна, но изглежда рядко се коментира. Добре известен факт е, че страната се възползва от изобилен добив на природен газ, което води до по-ниски разходи за енергия в сравнение с много други индустриални сили. Все пак, вложената енергия е значителен компонент в разходите за редица производители. Освен това е налице и нарастваща тенденция за промишлени инвестиции във възобновяема енергия, което е устойчив начин за съкращаване на разходи в дългосрочен план.

Друга предпоставка е необходимостта производителите да си осигурят надеждни вериги за доставки. Пандемията подчерта уязвимостта от разчитането на задгранични доставчици и разкри рисковете, свързани със зависимостта от „системи за доставка точно навреме“ (JIT). JIT е много ефективна в едно нещо – максимизирането на краткосрочните печалби. Въпреки това, в дългосрочен план тя носи значителен риск от финансови загуби, когато има неочаквани промени в бизнес средата, като прекъсвания в логистиката, непланирани изменения във веригата за доставки или резки промени в търсенето. Компаниите, които не можаха да преминат към алтернативни доставчици, бързо се сблъскаха със значителни смущения в производството, което се отрази негативно на крайните им резултати.

Конкурентните предимства, реализирани преди чрез намаляване на разходите за труд в различни части на света, сега са силно ограничени или изобщо не съществуват, докато логистичните разходи за международни превози се покачват. В съчетание с повишения риск от дълга верига за доставки от един източник, много производители виждат очевидното решение, а именно ситуирането на снабдяване и производство директно в рамките на техния целеви пазар (Съединените щати). Производителите, които внедряват JIC системи (хибридни системи, базирани на риска), работят с множество доставчици, намаляват риска от един източник и имат конкурентно предимство, когато бизнес средата претърпява неочаквана нестабилност.

Автоматизацията е конкурентно предимство

Напредъкът в роботиката и автоматизацията подпомогна производителите в САЩ да останат конкурентоспособни. Такива системи сега могат да наблюдават производствените процеси по-отблизо, да откриват и коригират проблеми по-бързо, да минимизират необходимостта от ръчна намеса и да увеличат безопасността. Това води до по-рационализиран и оптимизиран производствен процес, намаляване на броя на дефектните продукти, излизащи от линията, и минимизиране на отпадъците от процеса.

Един аспект на съвременната технология за автоматизация, който помага на компаниите да изберат да преместят производствените процеси обратно в САЩ, е наличието на стандартизирани платформи за автоматизация с отворена архитектура. Има много ситуации, при които предприятието може да се окаже в риск, ако е свързано със затворена собствена система. Това променя тенденцията към патньорства доставчици, предлагащи отворени, персонализирани платформи за автоматизация.
Open Architecture Automation

Стандартизираните платформи за автоматизация с отворена архитектура са в основата на изграждането на екосистема, съвместима с много доставчици. Те позволяват на производителите да прилагат най-добрите компоненти за своите приложения, вместо да ги ограничават до избор в рамките на селекцията на един доставчик. В допълнение, с развитието на производствените нужди, заводите могат да добавят възможности като свързаност на данни в облака, бордово периферно изчисление за анализ на данни на ниво машина или отдалечен достъп.

Въпреки че изборът за внедряване на технологии и платформи, които предлагат широка съвместимост, е първата стъпка, оценката на тези решения е от решаващо значение. Приоритетният фокус трябва да бъде върху основните части, които често се сменят, след което да се разширява навън въз основа на приоритизирането на вероятността за подмяна и колко важно е това за функционирането на съответната инсталация.

Производителите се нуждаят от стабилни вериги за доставки, тъй като бизнес средата се променя и възникват неочаквани проблеми във веригите за доставки поради прекъсвания като война, пандемия или екологични бедствия. Стандартизацията в автоматизацията позволява на производителите да създават по-къси, по-силни вериги за доставки, докато работят с различни доставчици, минимизирайки риска от спиране поради липса на резервни части или други критични входни елементи.

Вижте още: