Почти половината от бизнес лидерите по света не вярват, че компаниите им ще бъдат жизнеспособни след десетилетие

Ключови резултати от 27-ото Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите (PwC CEO Survey):

● Делът на бизнес лидерите, които гледат оптимистично на перспективите за глобален растеж, се удвоява от 18% на 38%, тъй като опасенията относно инфлацията и макроикономическата нестабилност намаляват.


● 39% от изпълнителните директори очакват броят на служителите в техните компании да се увеличи с 5% или повече през 2024 г.

● Увеличават се бизнес лидерите (45%), които не вярват, че бизнесът им ще бъде жизнеспособен след десетилетие, ако не се трансформира (спрямо 39% през 2023 г.)

● Поради тенденциите, свързани с технологиите, климата и др., изпълнителните директори очакват по-сериозен натиск в следващите 3 години в сравнение с предишните 5

● Четирима от всеки десет интервюирани заявяват, че са приели по-ниска възвръщаемост от инвестиции, насочени към борба с климатичните промени

● 70% очакват изкуственият интелект (AI) значително да промени начина, по който тяхната компания създава стойност през следващите три години

РwС: Почти половината от бизнес лидерите по света не вярват, че компаниите им ще бъдат жизнеспособни след десетилетие

Делът на бизнес лидерите, които вярват, че глобалният икономически растеж ще се подобри през следващите 12 месеца, се е увеличил повече от два пъти на годишна база. В същото време нараства процентът на бизнес лидерите (45%), които изпитват притеснения за дългосрочния бизнес растеж на компаниите си поради засилващото се напрежение, свързано с новите технологии и климата. Това сочат резултатите от 27-oтo Годишно глобално проучване на РwС сред бизнес лидерите (РwС"ѕ 27th Annual Global СЕО Ѕurvеу).

Според проучването 38% от изпълнителните директори са оптимистично настроени относно перспективите за глобален икономически растеж през следващите 12 месеца в сравнение с 18% през 2023 г. Очакванията за икономически спад намаляват от рекордно високото ниво (73%) миналата година до 45% за 2024 г. Притесненията, свързани с инфлацията и макроикономическата нестабилност, намаляват съответно с 16% (до 24%) и 7% (до 24%). Въпреки продължаващите конфликти делът на бизнес лидерите, които смятат, че тяхната компания е силно изложена на риск от геополитически конфликт, намалява със 7% (до 18%).

Изпълнителните директори в повечето територии са настроени оптимистично към възможностите за вътрешен икономически растеж. В Северна Америка и Западна Европа обаче ситуацията е различна – в Западна Европа 32% очакват растеж, а 48% – спад; резултатите в Северна Америка са съответно 31% и 52%.

РwС: Почти половината от бизнес лидерите по света не вярват, че компаниите им ще бъдат жизнеспособни след десетилетие

39% от бизнес лидерите планират да увеличат броя на служителите си с 5% или повече през следващите 12 месеца. Тази тенденция се наблюдава в световен мащаб и е силно изразена в Близкия изток, където 65% от участниците в проучването планират увеличение на персонала.

Въпреки очакванията за растеж актуалните мегатенденции като технологичните промени (напр. изкуствения интелект (AI)) и климатичния преход могат да имат ключово влияние. В сравнение с 39% през 2023 г., сега почти половината (45%) от бизнес лидерите заявяват, че не вярват бизнесът им да бъде устойчив след десетилетие, ако следва досегашната си стратегия. Заради несигурност относно управлението на тези тенденции по-малко бизнес лидери (37%) са уверени във възможностите за ръст на приходите на техните компании – спрямо 42% през 2023 г.

Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC, коментира:

“Бизнес лидерите са все по-малко загрижени за макроикономическите предизвикателства и все по-фокусирани върху революционните решения в техните индустрии. Въпреки нарастващия оптимизъм за глобалната икономика, бизнес лидерите са по-песимистично настроени относно перспективите за печалба на собствените им компании. Те осъзнават по-ясно нуждата от фундаментална промяна. Това е година на трансформация, независимо дали става въпрос за ускоряване на внедряването на изкуствен интелект (AI) или иновации, за да може бизнесът да се справи с предизвикателствата и да се възползва от възможностите на климатичния преход.”

РwС: Почти половината от бизнес лидерите по света не вярват, че компаниите им ще бъдат жизнеспособни след десетилетие


Изкуственият интелект (AI) като възможност

Участниците в проучването виждат изкуствения интелект (AI) като средство, което ще подпомогне ефективността, иновациите и трансформацията на бизнеса. Около 3/4 (70%) вярват, че през следващите три години AI значително ще промени начина, по който тяхната компания създава, придава и измерва стойност.

Бизнес лидерите смятат, че изкуственият интелект ще допринесе за положителната промяна изключително бързо. 58% от анкетираните очакват AI да подобри качеството на техните продукти или услуги, а 48% споделят, че AI ще увеличи възможността им да градят доверие със заинтересованите страни. Очакват се и по-добри резултати за бизнеса: 41% от изпълнителните директори споделят, че AI ще повлияе положително на приходите, а 46% – на рентабилността. Представителите на ТМТ сектора (Технологии, медии и комуникации) са най-положително настроени относно очакваното въздействие на AI върху печалбата (54%) сравнено с 36% от бизнес лидерите в сектор “Енергетика, комунални услуги и природни ресурси”.

Въпреки че изпълнителните директори все повече очакват да видят ползите от AI, мнозинството от тях (69%) смята, че това ще е обвързано и с повишаване на квалификацията на работната сила. Бизнес лидерите изразяват загриженост относно повишаването на рисковете, произтичащи от AI - като напр. рискове, свързани с киберсигурността (64%), с дезинформацията (52%), с правните задължения и рисковете за репутацията (46%) и с пристрастията към специфични групи клиенти или служители (34%) в техните компании.

Бизнес лидерите отчитат напредък в работата по климатичните въпроси

За бизнес лидерите климатичният преход носи както възможности, така и рискове. Близо 1/3 от интервюираните очакват изменението на климата да промени начина, по който те създават, придават и измерват стойност през следващите три години. Това е увеличение спрямо последните 5 години, когато по-малко от 1/4 от бизнес лидерите заявиха същото.

Изпълнителните директори напредват в реализирането на целите си. 76% са започнали или вече приключили действията за подобряване на енергийната ефективност, докато 58% заявяват, че са направили стъпки, свързани с иновативни, щадящи околната среда, продукти, услуги или технологии.

От друга страна, само 45% отбелязват, че са постигнали напредък или са завършили интегрирането на климатичния риск във финансовото планиране (като 31% споделят, че нямат планове за това). Действията за адаптиране към физически климатични рискове също изостават с 47% (като 29% от анкетираните отбелязват, че нямат планове за действие).

Според “PwC CEO Survey” бизнес лидерите подкрепят декарбонизацията и посочват като основни пречки за нея регулаторните изисквания (54%), по-ниската икономическа възвръщаемост за щадящи климата инвестиции (51%) и липсата на одобрение от борда на директорите (26%). Участниците в проучването са започнали да преодоляват икономическите предизвикателства – четирима от всеки десет споделят, че са приели по-ниски нива на възвръщаемост за щадящи климата инвестиции спрямо очакваното минимално ниво от инвестициите като цяло (в повечето случаи понижение между 1% и 4%).

РwС: Почти половината от бизнес лидерите по света не вярват, че компаниите им ще бъдат жизнеспособни след десетилетие

Наложителните промени

Почти половината (45%) от интервюираните изразяват несигурност относно жизнеспособността на компаниите си след десетилетие, ако не осъществят сериозна трансформация (спрямо 39% през 2023 г.). Проучването показва, че по-малките компании са изложени на по-голям риск: 56% от бизнес лидерите, ръководещи компании с по-малко от 100 млн. щат. дол. годишен приход, смятат, че техният бизнес ще бъде устойчив само за 10 години или по-малко, ако продължи да върви по сегашния си път. Що се отнася до компаниите с 25 млрд. щат. дол. или повече приходи годишно, 27% от изпълнителните им директори очакват същото.

97% от бизнес лидерите отбелязват, че са предприели стъпки, за да променят начина, по който създават, придават и измерват стойност през последните пет години, а над 3/4 (76%) са предприели поне едно действие, което е имало сериозно влияние върху бизнес модела на тяхната компания.

Изпълнителните директори са изправени и пред редица предизвикателства. 2/3 (64%) споделят, че регулаторната среда възпрепятства способността им да променят своя бизнес модел поне в умерена степен, 55% посочват конкурентните оперативни проблеми, а 52% – липсата на конкретни умения у служителите. Друга пречка е неефективността. Бизнес лидерите забелязват значителна неефективност в редица рутинни дейности (напр. всичко от срещи за вземане на решения до имейли) – те смятат, че приблизително 40% от времето за тези задачи е неефективно.

Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC, обобщава:

“Резултатите тази година предполагат висока степен на несигурност, но бизнес лидерите не остават безучастни. Те трансформират бизнес моделите на своите компании, инвестират в нови технологии и в служителите си и управляват рисковете и възможностите, свързани с климатичния преход. Ако изпълнителните директори искат да постигнат дългосрочни успехи, да изградят доверие и да придадат стойност, ще трябва да ускорят трансформацията си.”

За 27-oтo Гoдишнo глoбaлнo пpoyчвaнe нa РwС cpeд бизнec лидepитe (РwС"ѕ 27th Annual Global СЕО Ѕurvеу):

PwC проведе 4702 интервюта с изпълнителни директори в 105 държави в периода м. октомври – м. ноември 2023 г. Извадката ни е претеглена спрямо националния БВП. Данните на ниво индустрия и държава са базирани на данни от пълната извадка от 4702 участници.

Цялото проучването е достъпно на pwc.com/ceosurvey, а интервютата могат да бъдат намерени на strategy-business.com/inside-the-mind-of-the-ceo.

Вижте още: