Първа копка по проект "Хабитат Сакар"

На 18.03.2022 г. в 14:00 ч. със символична първа копка беше поставено началото на строително- ремонтните работи по проект "Хабитат Сакар" No BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на дейности по подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради, оформяне на естествени понижения в релефа. Церемонията се проведе в землището на с. Димитровче, в близост до изоставена сграда (бункер), който предстои да се модифицира и приспособи като прилепно убежище.Проект „Хабитат Сакар“ е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видове, предмет на опазване в защитени зона от мрежата Натура 2000 „Родопи – Източни“, „Сакар“, „Ждрелото на река
Тунджа“ и „Река Марица“, на територията на МИГ Свиленград Ареал. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на: южната блатна костенурка, червенокоремната бумка, 9 вида прилепи: подковонос на Мехели, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям нощник, широкоух прилеп, дългоух нощник.

Проектът се изпълнява от бенефициента Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград.

Включва общо 16 дейности, сред които консервационни, информационни и спомагателни. Две дейности предвиждат провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания за преодоляване на една от най-сериозните заплахи – липсата на достатъчно информация. Заплахата не позволява правилна оценка на природозащитно състояние на видовете и планирането на правилни управленски мерки. Поради тази причина тези дейности са равносилни на консервационните, защото решават един от основните проблеми – липсата на информация. Седем дейности са консервационни с пряко въздействие за подобряване на местообитания на видове (създаване на противопожарни депа и обучения за заинтересованите страни, прочистване на пътища и просеки, изкуствени убежища за прилепи, възстановяване на стари чешми, влажни зони, модифициране на сгради и маркиране на биотопни (хабитатни) дървета). Информационните дейности са пет, насочени са към всички заинтересовани страни и целят повишаване на информираността и ангажираността им към опазване на целевите за проекта видове.

Общата продължителностна проектае 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и
биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”.

Повече за дейностите по проекта и целевите видове можете да научите тук: https://habitatsakar.eu/

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...