Газопроводът IGB с валидирани качество и изправност преди тестовете с природен газ

Интерконекторът Гърция-България е с потвърдено безупречно качество на вътрeшнотръбната повърхност по цялата дължина на съоръжението след проверка с калибриращо инспекционно бутало

Качеството и техническата изправност на 182-километровия интерконектор, свързващ газопреносните мрежи на Гърция и България, са препотвърдени чрез проверка с калибриращо инспекционно бутало по цялата дължина на съоръжението.

Този метод за проверка на качеството на вече изградения газопровод е част от поредица тестове и изпитания на съоръжението преди въвеждането му в търговска експлоатация. Калибриращото инспекционно бутало е сред най-новите и модерни технологии, които се прилагат в бранша с цел гарантиране целостта на линейната част и нейната техническа изправност. Тази проверка е последната стъпка преди финалното изсушаване на газопровода и тестването му с подаване на реални количества газ по цялата дължина от Комотини към Стара Загора. Преминавайки по цялото трасе на газопровода, буталото идентифицира евентуални проблемни зони с корозия или неравности от вътрешната страна на тръбите. Подобни проблеми или отклонения от стандартите не са открити при инспекция на IGB.

Паралелно текат довършителните дейности по изграждане и тестване на газоизмервателните станции при Стара Загора и Комотини, като съоръжението при Стара Загора е изпълнено на 96% и предстои да бъде тествано с природен газ. Станцията на българска територия вече е с изпълнени успешно хидротестове и пневматични тестове. През юни същият процес ще се повтори за станцията при гръцкия град Комотини, която е почти двойна като мащаб и е завършена на 84%. Хидротестовете на станцията на гръцка територия вече също са изпълнени успешно.

Изпълнителят на договора за проектиране, строителство и доставки - гръцката фирма АВАКС - има ангажимент не само да завърши строителството във възможно най-кратки срокове, съблюдавайки всички стандарти за качество, но и да проведе тестове с реални количества газ по цялото трасе на интерконектора, преди той да бъде напълно утвърден като технически годен за експлоатация. За тази цел вече е обявен търг за закупуване на необходимите количества природен газ за първоначалното запълване на интерконектора. Търгът стартира през първата седмица на юни и ще се проведе на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД.

От административна гледна точка също има предстоящи процедури, които следва да бъдат изпълнявани паралелно с довършването на строителните дейности и тестовете. Напредва процедурата по сертифициране на проектната компания ICGB като независим преносен оператор – очаква се съгласуване на проекторешение с Европейската комисия, след което издаване на финално решение за сертификация от националните енергийни регулатори на България и Гърция – КЕВР и РАЕ. Административни ангажименти имат и други институции от българска страна: Дирекция за национален строителен контрол, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, МОСВ – РИОСВ, Басейнова дирекция, Пътни управления и РЗИ.​

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...