На 01.06.2014г. стартира ефективно балансиращият пазар за производителите от възобновяеми енергийни източници. Балансиращият пазар е механизмът, чрез който „зелените производители“ поемат разходите в електроенергийната система, породени от непостоянното им производство (свързано с метеорологичните прогнози), и така директно спестяват разходите на обществото за тяхното балансиране.

Повече от година Българската фотоволтаична асоциация (БФА) настоява за въвеждането на балансиращия пазар и декларира готовността на членовете си да заплащат разходи, предизвикани от разликата в прогнозите и реалното производство, спестявайки ресурс от потребителите.

Въвеждането на балансиращия пазар е и част от ангажимента на България да въведе Либерализирания енергиен пазар.

От средата на месец юни, обаче, наблюдаваме компроментирането на баласиращия електроенергиен пазар от страна на един от търговските участници – „НЕК“ ЕАД.

В противоречие на принципите на Третия енергиен пакет и правилата на свободната конкуренция, „НЕК“ ЕАД еднолично и незаконно, в нарушение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приети от Държавна Комисия за енергийно и водно регулиране, коригира подадените от Производителите от ВЕИ и от координаторите на балансиращи групи прогнозни почасови графици, като по този начин компроментира пазарните механизми и поставя в неблагоприятно положение всички останали участници на пазара.

В случай, че „НЕК“ ЕАД при разпределяне на небалансите към координаторите на балансиращи групи и търговските участници, които са поели отговорност за небалансите си, след финансовия сетълмент за месец юни 2014г. вземе предвид коригираните еднолично от него прогнозни графици, вместо обявявените ежедневно от Производителите от ВЕИ и Координаторите почасови прогнозни графици, за Координаторите/Производителите от ВЕИ ще възникне основание за сезиране на КЗК за нарушение на Закона за защита на конкуренцията. С действията си "НЕК" ЕАД ще предостави пазарно предимство на определени търговски участници, част от които са свързани с него лица, както и ще наруши конкуренцията на пазара на производство на електрическа енергия.

БФА И ВЕИ производителите официално сме изпратили множество писма до ДКЕВР с искане да предотврати нарушаването на Правилата на балансиращия пазар и да контролира прилагането на Правилата за търговия с електрическа енергия. Очакване отговор и позиция от Регулатора.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...