Опитват ли се ППДБ да фалират БЕХ?

Или умишлено декапитализират енергетиката, за да я продадат на безценица?

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ) е холдингово дружество, обединяващо компании развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Просто казано - БЕХ е цялата държавна енергетика на страната.

Съгласно чл. 247а от Търговския закон, дивиденти и лихви се изплащат само ако чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Тоест, ако БЕХ изпълни решението на МС да изплати 1 588 375 000 лева дивидент, от собствения капитал към 31.12.2022 трябва да извадим планирания дивидент, акционерния капитал и резервите. Резултатът трябва да е положителна величина. Да, ама не. Резултатът е отрицателен и то в размер на близо 1 млрд лева (виж таблицата).

При това положение, съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5, БЕХ трябва да бъде обявен в несъстоятелност?!

Нещо повече! Изплащането на дивидент в такъв размер:

1. Създава риск за предсрочна изискуемост на две облигации на БЕХ за 1.2 млрд. евро;

2. Нарушава ковенантите по облигационните емисии;

3. Поставя под съмнение възможността на дружеството да обслужва регулярно плащанията по тези финансови инструменти;

4. Поставя под сериозен риск бъдещо излизане на финансовите пазари от страна на БЕХ;

5. Предполага значително по-висока рискова премия за дружеството, правейки цената на бъдещото финансирането прекалено висока;

6. Ще доведе вероятно до намаляване на кредитния рейтинг на дружеството;

7. Обрича всички планове за изграждане на нови мощности и/или модернизация на централите.

Драги управляващи, осъзнайте се! Коментарът ми е най-чистосърдечен и нарочно толкова добронамерен.

Потопът, който предизвиквате в държавата ще ни издави всички!

Опитват ли се ППДБ да фалират БЕХ?
Опитват ли се ППДБ да фалират БЕХ?

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.