КАБ подкрепя внесения в НС проект за изменение на Закона за обществените поръчки

Необходима е спешна промяна в ЗУТ във връзка с решението на Конституционния съд, категорични са от професионалната организация

Камарата на архитектите в България подкрепя  проекта за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки (ЗОП), който е внесен в Народното събрание от депутати от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Законопроектът ограничава възможностите за възлагане на обществени поръчки по процедурата “инженеринг” (проектиране и строителство). Предложените промени защитават обществения интерес, като създават условия за повишаване качеството на проектантските услуги и противодействат на корупцията.КАБ счита, че инженерингът трябва да oтпaднe пристроителството на обекти, които се финансират c публични средства.

Процедурата следва да се прилага само при изграждането на обекти със сложна технология, за които има ограничен брой изпълнители в световен мащаб, притежаващи необходимото ноу хау и технологии.

„При инженерингадържавните и общински власти доброволно се отказват от конституционното си задължение и го прехвърлят върху частни субекти, като се разчита на тяхната добра воля и отговорност при разходване на публични средства за проектиране и строителство. Това по същество е нарушение на конституционните права на избирателите.Методът на инженеринга е порочен, защото води до изкривяване на добрата проектантска практика и свеждане на проектната разработка до финансовите и технически възможности на строителя“, коментираарх. Владимир Милков, председател на КАБ.„Смятаме, че законопроектът за промяна на ЗОП е стъпка в правилната посока, защото създава условия за независимост на проектанта от строителя, което е предпоставка за по-качествени и устойчиви архитектурни решения. В предложенията има някои детайли, които имат нужда от прецизиране и това може да се случи между първо и второ чете на законопроекта в НС“, допълвапроф. дан арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ.

Предстои КАБ да подготви становище по проекта за промяна на ЗОП, което да бъде изпратено до Народното събрание. От браншовата организация считат,че в проектозакона могат да бъдат включени следните допълнения:

• Създаване на точна дефиниция за термина „уникален проект“, при който се допуска инженеринг.

• Забраназасключванена paмĸoви cпopaзyмeния приизвършването на apxитeĸтypни ycлyги.

• 
Дoпycĸaнe доучастие в обществени поръчки само на пpoeĸтaнтcĸи бюра,регистрирани в KAБ и KИИΠ.

• 
 Забрана за възлагане на инженеринг при изработването на устройствени планове.

• 
Πpoвeждaнeтo напоръчкизастроителстводастава въз основанапредварителноодобренработенпроектрезултатот apxитeĸтypeн ĸoнĸypc.

• 
Референциитезауслугитенаархитектитедасевзематпредвидзанеограниченпериод, a несамозапоследните години.

• 
Отпаданенаизискваниятазанепосилниоборотина ĸoитo отговарятминималенброй пpoeĸтaнтcĸи бюра.


КАБ планира да сезира НС и относно необходимостта от промяна в Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с
решението на Конституционния съд (КС) от ноември 2021 година. С него бяха обявени за противоконституционни нови текстове в закона, които принуждават инвеститорите да изграждат прилежащата инфраструктура около обектите си, въпреки че по принцип това е задължение на общините. В рамките на два месеца след решението на КС, Народното събрание е длъжно да уреди правните последици, но до момента това не е направено. В резултат се очаква да има вълна от искове срещу държавата пред Европейския съд за правата на човека

КАБ е в процес на подготовка и на пакет от нормативни промени за усъвършенстване на законодателството в архитектурно-строителния сектор.По отношение на ЗУТ сред предложенията са: дефиниране на ролята и функциите на главния проектант, който следва да има водеща роля в строително-инвестиционния процес; регламентиране на нови фази в инвестиционното проектиране (проект за одобряване и разрешаване на строителството, както и проект за изпълнение на строителството); водеща роля на проектантите при оценка на съответствието за обекти от 4 и 5 категория, както и при въвеждане на тези обекти в експлоатация и др.

Създаване на национални наредби за преместваеми
те обекти, както и за зелената система, които да определят държавни правила и нормипри запазване свободата на местните органи на самоуправление да посочват конкретния регламент.Обмисляне на възможността за отпадане на Закона за устройството и застрояването на столичната община( ЗУЗСО) и на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), като техните специфични правила се прехвърлят в специални раздели в ЗУТ.

Вижте още: