Конференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”

Правото на достъп до жилище в България не е изрично конституционно право и не е признато в никакъв нормативен акт.

​На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. Заключителното събитие е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество”, с който организацията дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.​Програмата на конференцията разглежда теми, свързани с жилищната проблематика на местно, национално и глобално ниво. С нея Хабитат България създава платформа за дискусия по наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване.

​Друг ключов проблем е че в Закона за социалните услуги не е регламентирано социалното жилищно настаняване като услуга от общ икономически интерес. Липсата на социален жилищен фонд възпрепятства предлагането на алтернативно настаняване на домакинств с доходи под националния праг на бедност, които нямат никакъв достъп до пазара за наемане или закупуване на жилища и за които единственото решение остава самостоятелно направени нестандартни и незаконни жилища, обикновено в покрайнините на населените места.

​Липсата на правен статут на тези жилища води до невъзможността техните обитатели да участват в каквито и да е програми. Например замърсяването на атмосферния въздух в населените места с фини прахови частици се дължи в най-голяма степен на битовото отопление на дърва и въглища. Домакинствата, които най-много ползват твърди горива, а също и всякакви отпадъци за горене са тези в ромските квартали. Те обаче нямат достъп до програмите за смяна на отоплителните уреди или за повишаване на енергийната ефективност на жилищата, защото не съществуват в правния мир – техните жилища са незаконни, някои от тях дори нямат лични идентификационни документи. Това означава, че България ще продължава да плаща милиони евро санкции, наложени от ЕК за лошо качество на въздуха в градовете.

​Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Сред участниците на коференцията са доц. Алексей Пампоров - БАН, арх. Дима Лекова - и.д. Директор Дирекция “Жилищна политика” МРРБ, Весела Звезданова - началник-отдел “Стратегии и програми” МРРБ, инж. Пламен Петров - експерт “Стратегии и програми” МРРБ, Пламен Петров - НСРОБ, Даниела Николова - НССЕИВ, Ирина Мутафчийска и Жозеф Насер - Национален център за териториално развитие (НЦТР), както и представители на неправителствени и граждански организации, ангажирани с жилищната проблематика.

​В периода септември 2019 – април 2022 г. Хабитат България реализира поредица от дейности за подобряване на местните и национални жилищни политики:

• проведеждане на социологическо изследване на жилищните нужди в уязвими общности в община Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и община Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) чрез анкетиране и фокус групови дискусии;

• изготвяне и публикуване на доклад от социологическото проучване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“;

• проведеждане на проучване на действащите общински жилищни политики и практики в община Сливен и община Търговище и изготвяне на препоръки за подобряване жилищните политики и практики на местно ниво.

​Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба, които представи на коференцията. На първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – Социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

​Препоръките са част и от обобщения проектен доклад “Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване”, който може да бъде разгледан тук: https://drive.google.com/file/d/1unUDdwPKP_50PeQGXbAwjCk9TLTgDeTm/view?usp=sharing

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...