Първи проект на община Благоевград чрез Фонд за устойчиви градове

Кметът на Благоевград Илко Стоянов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект за обновяване и модернизиране на сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Вапцаров 1866“. Това е първият проект на Община Благоевград, който ще се реализира чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове, ведно със собствен принос на Община Благоевград.

Целта на общинското ръководство е да бъдат създадени съвременни и оптимални условия за организиране и провеждане на културни и образователни мероприятия на място.

Предстои да бъдат реновирани залата за зрители, репетиционните зали и другите помещения, ще бъде подобрен и достъпът за хора в неравностойно положение.

С реализиране на проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“ ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, като се очаква постигане на клас на енергийна ефективност „В“.

Проектът ще допринесе за устойчивото развитие на Благоевград и региона чрез инвестиране и подобряване на обект от културната инфраструктура. Чрез обновяването на сградния фонд и въвеждането на мерки за енергийна ефективност ще бъдат подобрени микроклиматът и условията на работа в двете културни институции.

Общата стойност на проекта е 2 616 000,00 лева. От тях 1 434 850,00 лева са безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039.
1 145 150,00 лева са финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове, а 36 000,00 лева са собствен принос на Община Благоевград.

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

Вижте още: