БАКБ със 77.61 % ръст на печалбата към 30.09.2022

В условията на бързо променяща се лихвена среда, повлияна от динамиката на инфлацията и глобалната несигурност, Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва третото тримесечие на 2022 год. Нетната печалба на БАКБ в размер на 20.271 млн. лева след данъчно облагане, представлява ръст от 77.61%, спрямо третото тримесечие на 2021 г. и показва доброто позициониране на банката в променящата се икономическа обстановка.

Активите на БАКБ в края на месец септември достигнаха 2 567 188 хил. лв., като отбелязват солиден ръст от 22.62% на годишна база, спрямо 12.24% средно за банковия сектор. Впечатляващи са резултатите на банката при депозитите и общо привлечените средства през третото тримесечие. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 27.26%. Докато за разглеждания период, банковата система отбелязва 12.68% ръст спрямо третото тримесечие на 2021 г.

Активната позиция на БАКБ в кредитирането на граждани, чрез предоставяне на ипотечни кредити води до нарастване с 22.58% в този сегмент, при 16.17% ръст за банковия пазар. Общото увеличаване на дела на кредити за физически лица, е с 19.93% при отчетени 15.89% за банковата система.

В края на септември 2022 год. пазарната стратегия на БАКБ води до ръст от 7.97% на нетните приходи от лихви. Благодарение на активността на клиентите си и привличането на нови, през последното тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход от такси и комисионни с 39.08% при 18.92% за пазара.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 5.28% спрямо септември 2021 г., като годишната печалба за 2021 г. е съхранена в банката и напълно включена в капиталовата и база.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.


1721099 1

%MCEPASTEBIN%

Вижте още: