ОББ представя иновативен агро калкулатор на въглеродните емисии

С дигиталния инструмент земеделските производители могат да изчислят въглеродния отпечатък на стопанствата си

Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група КВС, разработи уникален за България дигитален инструмент за устойчивост в сектор Земеделие - ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии, който директно и напълно безплатно e достъпен на сайта на банката. Иновативната услуга позволява на всички земеделски производители, клиенти и неклиенти на финансовата институция, в няколко лесни стъпки да направят изчисление на въглеродния отпечатък на стопанствата си – парниковите газове от дейността им, в еквивалент на въглероден двуокис.

Въз основа на базови показатели, изцяло онлайн, ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии пресмята емисионния отпечатък от селскостопанските дейности и генерира индивидуален доклад. В него са посочени областите в производството, на които следва да се обърне внимание и се предоставят конкретни препоръки в кои дейности всяко стопанство ще може да подобри екологичното си въздействие.

Създадена като част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ, методологията на Калкулатора е разработена със съдействието и експертизата на Института за аграрна икономика. Цялостното решение е собствено ноу-хау на банката в помощ на всички представители на земеделския сектор. В обхвата на дигиталния инструмент попадат 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България, като фокусът е върху индикаторите на тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора – метан (CH4), диазотен диоксид (N2O) и въглероден диоксид (CO2).

Изчисленията за растениевъдството се базират на използваните за едногодишен период в дадено стопанство количества торове, химикали, горива и получените средни добиви. В животновъдството се отчитат практиките на отглеждане и хранене на животните, както и за съхранение на оборския тор. Паралелно с изчисляването на резултата, стойностите автоматично се сравняват с осреднени показатели за България, с което се дава оценка на въглеродния отпечатък за всяко стопанство, като се обхващат всичките му дейности с възможност за получаване на отчет за резултата от оценката.

Темата за климатичните промени, последствията от Глобалното затопляне и зачестяващите природни бедствия все повече налагат поставянето на устойчивото развитие в центъра на вниманието на обществото. Бързото адаптиране на бизнеса и конкретно на селскостопанския сектор към трансформацията, вследствие на екологичните промени и в отговор на политиките в тази посока, ще бъде от решаващо значение за страната, икономическото развитие и конкурентоспособността през следващите години.

ОББ представя иновативен агро калкулатор на въглеродните емисии

„Нашите ангажименти към устойчивото развитие, в съчетание със стремежа на ОББ да отговори на нуждите на своите клиенти и да бъде техен партньор в справянето с регулаторните предизвикателства по темата, провокираха създаването на иновативен продукт за земеделския сектор. ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии е работещо решение за земеделците, с което им даваме възможност за оценка на въздействието върху околната среда и впоследствие да планират мерки за прехода към устойчиво земеделие.

ОББ последователно ще предоставя експертиза и ще съдейства на компаниите в сектора с финансиране на инвестиции за трансформацията им по отношение на устойчивост и намаляване на въглеродния отпечатък.”, коментира Десислава Симеонова, изпълнителен директор „Малки и средни предприятия“ в ОББ и лидер на програмата „Устойчиво финансиране“ на KBC Груп в България.

В помощ на земеделците ОББ ще продължи да надгражда проекта, като разработва Партньорска програма с компании, които експертно да подкрепят стопанствата в процеса на преход с насоки и съвети за прецизно и ефективно земеделие.

Вижте още: