Вецовете пред затваряне в разгара на енергийната криза

На фона на информацията за прекратяване на доставките на газ за България, Асоциация „Хидроенергия“ алармира отново за проблемите с подзаконовия административен акт от март 2021 година, с който целия сектор е пред блокиране. Вече повече от година ние се опитваме да обърнем внимание на управляващите как една наредба поставя на колене цял един сектор, толкова важен в период на безпрецедентна енергийна криза. Сега всеки киловат час евтина енергия е жизнено важен за страната ни.

Поради ситуацията, в която се намира сектора и забавянето на уреждане на спорните теми, протестите на прокуратурата продължават да блокират легалната работа на ВЕЦ. Със своето решение от 16.03.2022 г. Върховният административен съд поправя абсурдната правна рамка приета през 2021 година и потвърждава, че издадените разрешителни за водовземане дават всички права на инвеститорите за изграждане на ВЕЦ като не са необходими допълнителни разрешения и други документи. Независимо, че това решение касае конкретен случай то показва необходимостта от корекция на регулаторната рамка. Решението на Върховния административен съд потвърждава основателността на исканията на Асоциация „Хидроенергия“ за отмяна на абсурдните текстове от Наредбата за водоползване и за законодателни промени, които да уредят въпроса окончателно и без възможност за превратно тълкуване от страна на администрацията.

Ключовата роля на ВЕЦ не се ограничава единствено до обезпечаване на сигурност и стабилност на електроенергийната система. Нещо повече, по-високият дял на хидроенергийните мощности намира чувствително отражение върху по-ниски средни цени на енергията в страната. Това е видно от данните, публикувани от Българската независима енергийна борса, от където става ясно, че традиционно в периода април-юни, когато производството на водна енергия е най-голямо, а цените на електроенергията са чувствително понижени. Това е резултат от факта, че енергията, произвеждана от ВЕЦ в България има най-голям дял в сравнение с останалите възобновяеми технологии, при най-нисък разход за обществото.

На фона на газовата криза е важно е да бъдат отчетени и алтернативите, които във всички случаи ще бъдат на по-висока цена, както и факта, че България дългосрочно няма работещо решение. В тази връзка трябва да бъде отчетена ключовата роля на ВЕЦ като основен фактор за развитието на вътрешния енергиен пазар, спомагайки за реализирането на основни приоритети от националната енергийна политика, свързани с ограничаване на зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси, смекчаване на последиците от изменението на климата, развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на интересите на потребителите.

Водноелектрическият сектор е гръбнакът на възобновяемата енергия в страната и има ключова роля в осигуряването на енергийната сигурност, поради това е неотложна необходимостта от съгласуване на устойчив подход, посредством законодателна промяна, за уреждане на вещните права на съоръженията, изградени в речните корита, както и обособяване на балансиран подход за поддържането и функционирането на работещите ВЕЦ В България.

Вижте още: