Екскурзоводите са против обединение в една камара

Сдруженията на екскурзоводите са против обединение в една браншова организация, съобщиха техни представители. На тях им е представен проект на закон за създаване на Национална камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите, който е разработен от доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Другите три проекта са за Национална камара на хотелиерите и ресторантьорите (НКХР), Национална камара на туроператорите и туристическите агенции (НКТОТА) и Национална камара на самостоятелните заведенията за хранене и развлечения (НКСЗХР). Проводник на обединението е служебният министър на туризма Илин Димитров, за което настояваше и като председател на Комисията по туризъм в предишното Народно събрание.

В проекта е записано, че в новата камара трябва да членуват всички екскурзоводи, планински водачи и ски учители в България. Към нея ще се влеят съществуващите три сдружения на екскурзоводите, едно на планинските водачи и едно на ски учителите. Идеята е камарата да поеме функциите от държавата и да издава разрешителните за дейностите. Тя ще поддържа и регистъра на този вид бизнес.

„Идеята за обединение е отдавна, но всичко е на ниво проект. И без да сме обединени и трите организации на екскурзоводите действаме заедно от пандемията насам и излизаме с общи позиции“, коментира Кристалина Пирева, председател на Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас. Тя каза, че трите сдруженията имат различни устави, членове и членски внос. Каквото и обединение да се направи, ние ще си останем три различни организации, подчерта тя.


„Не смятаме, че ще се получи нещо от тази работа. Не разбираме и каква е целта на това обединение“, обяви Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите в България. Според него и в момента трите организации действат в синхрон, като излизат със своите предложения и позиции в едно писмо до Министерството на туризма.

„Не сме съгласни с насилствено обединение и подобна мярка ще бъде прибързана“, заяви Стефан Бозаджиев, член на УС на Съюза на екскурзоводите в България. Според него на първо място трябва да се промени Законът за туризма, който вече е остарял към новата действителност и след това да се прецени и мисли за обединението на бранша. „В момента ние сме отделни организации, но работим заедно през последните 3 години“, подчерта той. Чрез обединението в една камара можело да се загуби гласът на малките сдружения. Бозаджиев коментира, че отговорността за регистрацията и контрола в бранша не трябва да бъдат прехвърляни от държавата към бизнеса.

Министерството на туризма няма да внася закони за обединението на бранша, защото не можем да водим такава инициатива в служебен кабинет. Това заяви наскоро министърът на туризма Илин Димитров във връзка с появилите се проекти за създаването на браншови камари и Национална туристическа организация. Той уточни, че предложенията за закони идват от Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, като има още 11 становища от други организации.

„Предлагах обединение на туристическия бранш докато имаше редовен кабинет в предишното Народно събрание. В сегашния служебен кабинет само провеждаме срещи с една единствена цел да се види какво ще предложи секторът и дали иска обединение“, каза Димитров. Министерството на туризма ще продължи с кръгли маси и дискусии и ще излезе с доклад. „Насилствено обединение няма да има“, подчерта той.

Идеята на Румен Драганов е всички браншови камари да бъдат обединени в Национална туристическа организация, която ще извършва дейности, свързани с формиране на национални туристически продукти и осъществяване на националния маркетинг и реклама на Република България като дестинация за туризъм и инвестиции. Причината е, че в сектора има официално регистрирани 208 сдружения, с които държавата трябва да води диалог.

„Във всеки един от проектите съм дал възможност да се използват наименованията на съществуващи асоциации, но при условие, че едната и другата страна е съгласна. Главното при НТО е да се гарантира прозрачност при разходване на средствата за национална реклама. За това се предвижда и участието на хотелиерите да бъде 3:1, защото те дават голяма част от средствата за реклама към момента, извън тези на Министерството на туризма“, обясни Румен Драганов.

Това, което той предлага, не са НПО-та, а камари, които да бъдат създадени със закон. „Сега има 208 НПО-та в регистъра на Министерството на туризма. В страните от ЕС има по една организация за съответната гилдия, а в България са 208. И какъв е мандатът на председателя и УС на едно НПО у нас - вечен. Всеки, който не е съгласен с другия, прави НПО“, каза Румен Драганов. Например при туроператорите и туристическите агенти има шест неправителствени сдружения, от които едно е само с един член.

„Трябва да има представителност. Затова предлагам - камара. На местно ниво и на централно ниво. Един министър - един председател на гилдия“, допълни той. По думите му никога не е казвал, предлагал или допускал закриване на НПО. Това са организации за свободно сдружаване и са разрешени от Конституцията. Законът за туризма е специален закон и който търговец иска да е хотелиер, се регистрира първо по Търговския закон и след това се категоризира по Закона за туризма. „Няма нищо насила. Искаш да си хотелиер, тогава следва категоризация. Искаш да си туроператор – направи си регистрация. Сега се поставя въпросът лицата, регистрирани по Закона за туризма, да имат единно представителство. Само те да са обединени в една камара, обясни Румен Драганов. „Не е ли нормално министърът на туризма да поиска да се срещне с по един представител за всяка глава в Закона за туризма, която третира определено професионално направление, което той е категоризирал, регистрирал, лицензирал?“, попита Драганов.

Той е предложил опита на другите страни в ЕС, като използва същите принципи на обединение. Разбира се, всеки може да прави предложения. Сега сме в режим на създаване на работни групи по главите в Закона за туризма, допълни той.

В проекта на Румен Драганов е записано, че се създава Национална камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите. Името може да бъде Асоциация на екскурзоводите в България (АЕБ) само, ако Общото събрание на АЕБ се откаже от него в полза на камарата.

Предметът на дейност е да представлява своите членове и защитава професионалните им интереси; да представлява своите членове в европейски и международни браншови, продуктови и професионални туристически организации, създава и поддържа Централен професионален регистър на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите, който е публичен; съдейства на членовете си за развитие на дейността им; набира и предоставя информация на своите членове, включително за състоянието и развитието на българския и чуждестранния туристически пазар; съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение и квалификация на кадрите; участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на туризма на национално и местно нива и съдейства за изпълнението им; дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за туризма; представлява своите членове в Националния съвет по туризъм по Закона за туризма и Закона на Националната туристическа организация; участва със свой представител в помирителните комисии по Закона за защита на потребителите; съдейства и представлява своите членове пред Сдружението на общините и други национално представени организации и сдружения по въпросите свързани с туризма; подпомага разработването на браншови, продуктови и професионални стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и ги предоставя в Националния (отрасловия) съвет по условия на труд; разработва кодекс на професионалната етика в подотраслите на туристическия бранш, не допуска създаването на картели, монополизъм, дъмпинг, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове; внедрява международно приети стандарти за екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите; съдейства на органите за защита труда на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите; информира компетентните органи за извършени нарушения при изпълнението на туристическите дейности на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите при и по повод изпълнение или неизпълнение на функционалните им задължения, регламентирани в съответните нормативни актове; организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в туризма; издава удостоверения за упражняване на професията екскурзовод, планински водач и ски учители.

Целият проект може да видите тук

Вижте още: