Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготвя национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора чрез проекта “Техностарт“. Инициативата представи 22-годишният Петко Иванов на дискусия в Деня на младежките организации, проведен в Представителството на Европейската комисия в България.

Той е третокурсник в УНСС-София по „Бизнес икономика“ и в момента е на тримесечен стаж в МИЕ. Младежът спечели конкурса „Студент на годината 2013”, организиран от Националното представителство на студентските съвети, в категория „Социални, стопански и правни науки”. Една от наградите му беше право на тримесечен стаж в държавната администрация. В момента е част от екипа на дирекция „Малки и средни предприятия и иновации” в МИЕ и участва в подготовката и популяризирането на проекта „Техностарт”.

С тази инициатива целим да стимулираме предприемачеството у младите хора, пояснява Петко. Проектът е насочен към студенти, докторанти и завършили висшето си образование през учебната 2013/14 г. бакалаври и магистри. Те ще могат да кандидатстват с иновативна идея чрез предложен бизнес план. Ако той бъде одобрен от независими експерти и после на интервю защитен пред Оценяващ комитет, ще има възможност да получи безвъзмездна финансова помощ до 20 хил. лв. За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон  в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи. Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности.

„Техностарт” ще даде шанс на моите връстници да направят по-бързо и успешно първите си стъпки в иновативни производства и услуги, както и да натрупат за по-кратко време начален бизнес опит, твърди Петко Иванов.

Проектът е замислен в изпълнение на приоритетните области 1 “Предприемачество” и 9 “Умения и иновации” от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 -2020 г. Предвижда се общата безвъзмездна финансова помощ по „Техностарт” да бъде 400 000 лв., отпуснати със специално  постановление от държавния бюджет. С нея ще се стимулира инициативността на прохождащи предприемачи в най-ранния етап от дейността им - когато се разработва бизнес план и се реализират продуктите и услугите през първата  година. Могат да кандидатстват български и чуждестранни студенти и докторанти, учещи в български висши училища, както и български студенти, учещи в чуждестранни вузове. Важно условие е кандидатите да нямат регистрирана фирма на свое име или да са свързани лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон) с лица, притежаващи фирма с предмет на дейност, сходен с  предложения бизнес план. Така ще може повече млади хора да започнат свой бизнес в страната.

Проектът е на финален етап на одобрение  и ще стартира в най-скоро време. Кандидатите трябва да нямат задължения към държавата и да са регистрирана фирма на свое име. С общата сума ще се финансират около 20-25 разработки в зависимост от спецификата на бизнес плановете.Информацията за инициативата на МИЕ ще бъде публикувана на сайта на министерството и в социалните мрежи, които ще препращат към него. Самият Петко Иванов има подчертан интерес към ИТ технологиите и иска да създаде образователен уебпортал, който да предлага видеоуроци, лекции и система за тестване на знанията. Според него има глад за качествена информация и практически умения в българското образованието, а чрез бъдещия портал ученици и студенти ще могат самостоятелно да се обучават допълнително вкъщи. Това ще се съчетава с теоретичната им подготовка от училището и университетите, която не винаги е достатъчно приложима в бизнес отношенията.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...