Оповестени са резултатите от независимата проверка на международната правна кантора Волф Тайс

Според резултатите от независимата проверка, проведена от началото на юни от международната правна кантора Волф Тайс, Монбат АД и Монбат Рисаклинг ЕАД имат добро ниво на организационни, документални и оперативни мерки за спазване на издаденото комплексно разрешително и изискванията на приложимото законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъци.

Това заключение се подкрепя и от констатациите на регулаторните органи при техните инспекции – както регулярни, така и проведените вследствие на публично- известните събития, довели до извънреден медиен интерес към групата.

Друга област на проучване при независимата проверка беше управлението и контрола на трансграничния превоз на опасни отпадъци. Констатациите сочат, че Монбат Рисайклинг няма несъответствия в отчетените обеми, входящите и изходящите потоци касаят само основни суровини за собствено производство и не е извършен нерегламентиран внос или износ.

Преработката на RDF отпадъци (битов боклук) е несъвместима с технологичните мощности на Монбат Рисайклинг и Монбат никога не e имал нещо общо с този бизнес сегмент на управление на отпадъци.

По-ниската разходна стойност като резултат от избора на местни (вместо чуждестранни) оператори за оползотворяване на оловната шлака и полиетиленовия сепаратор – представляващи краен технологичен отпадък от рециклирането – също бе проучена като част от независимата проверка. Този занижен разход възлиза на средно 174 хиляди евро на година. Съотнесена към разходната структура на групата, тази стойност е под 1% (едва 0,11%) и не представлява структурно разходно предимство, което би повлияло съществено върху печалбата на групата.

Потвърдено е също, че Монбат не е пряк или индиректен собственик на операторите, заети в оползотворяването на крайния технологичен отпадък, нито дружеството е сключвало фиктивни договори. Нещо повече, Монбат рисайклинг е включвал допълнителни договорни изисквания към операторите, като сертификати за оползотворяване, с което е обезпечил договорната си позиция.

Проверката констатира, че Монбат Рисайклинг се е водил от подходящи документални процеси за потвърждаване и валидиране на информацията дали тези трети лица притежават необходимите разрешения и лицензи по закон за извършване на съответната дейност.

Изпреварващо препоръките на Волф Тайс, ръководството на Монбат въведе допълнителни стъпки в процесите на подбор и одобрение на доставчици на услуги, като направи пълна ревизия на настоящото портфолио, в това число инициира провеждането на собствена проверка за оперативна състоятелност на всеки нов контрагент.

В допълнение на предприетите вече действия, Монбат ще инициира проактивен оперативен одит на всички оператори, на които е предаден полиетиленов сепаратор през годините. Съгласно Плана за обратно оползотворяване, Монбат ще положи усилие да идентифицира частта от сепаратор, която не е била оползотворена и произхожда от Монбат, за всички оператори, при които се констатира оперативна несъстоятелност. Това се налага, тъй като e известно от публичните регистри, че Монбат не е бил единственият клиент на тези дружества. Неоползотвореният дял на идентифицирания полиетиленов сепаратор ще бъде поетапно изтеглен, като Монбат ще поеме ангажимент за неговото окончателно оползотворяване.

Монбат вече е информирало Министерството на околната среда и водите за своята позиция, както и за готовността си да предложи и осигури изпълнението на план за обратно оползотворяване, отчитайки съпровождащото процеса административно съдействие от страна на МОСВ.

По отношение на данъчното облагане, паралелно с независимата проверка на Волф Тайс, от страна на Националната агенция по приходите бяха инициирани няколко едновременни данъчни проверки, както и пълни данъчни ревизии на Монбат и на Монбат Рисайклинг. Към настояща дата всички данъчни проверки на НАП са приключили като същите не са констатирали данъчни задължения. Пълните данъчни ревизии за периода 2014-2019 г. все още предстоят да бъдат завършени, но към днешна дата по тях не са установени съществени данъчни проблеми.

Обобщението на констатациите от международната адвокатска кантора Волф Тайс, както и Резюмето на основните заключения, оповестено от Съвета на директорите на Монбат АД, могат да бъдат намерени на корпоративния уебсайт: www.monbatgroup.com.

Ръководството на Монбат се въздържаше от коментар по отношение на многобройните спекулации в публичното пространство. В същото време, на основата на тази проверка, както и на собствените си вътрешни проучвания и на информацията, която беше предоставена в процеса на извършването на проверката, дружеството си запазва всички правни възможности да се противопостави срещу продължаващо разпространение на невярна и заблуждаваща информация.

Вижте още: