Примерът на град Девин в подготовката на квалифицирани кадриДиректорът на Професионалната гимназия по електротехника г-жа Зелма Белберова разказва за защитената специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“

Г-жо Белберова, каква е историята на паралелката „Автоматизация на непрекъснатите производства“ в Професионалната гимназия по електротехника „А. С. Попов“ в гр. Девин? Кога е създадена, какви са целите на програмата, колко деца е обучавала и защо е била прекратена?

До 2003 г. в училището се изучава специалността „Автоматизация на производството“. Поради намаляване интереса от страна на учениците специалността е сменена с „Компютърна техника и технологии“ и много години не е заявявана за обучение. През 2018 г. при среща с представители на бизнеса в община Девин се представи необходимостта от специализирани кадри за автоматизираните производства и възникна идеята да възобновим приема по тази специалност за 2019-2020 учебна година. Преминахме през всички етапи – заявяване на професия и специалност от работодателите, представянето им от училището за утвърждаване и реализацията на план-приема. Дълга и продължителна работа, увенчана с успех. Целта е да се подготвят кадри, необходими на бизнеса в района, и да се задържи училището като единственото професионално училище в три общини.

През последните години се забелязва намаляване броя на учениците в професионалните гимназии. В някои общини дори се стигна до закриване на такива училища. Министерство на образованието предприе политика за увеличаване приема в полза на професионалното образование, тъй като в цялата страна се забелязва недостиг на изпълнителни кадри в промишлеността. Проблемът се наблюдава и при нас и бе поставен за обсъждане на всички нива от община Девин. Съвместната ни работа с работодателите на местно ниво ни доведе до извода, че за да засилим интереса към професионалното образование, трябва да предлагаме изучаването на професии, които ще подготвят кадри, необходими за развитието на предприятията и фирмите в района. Те от своя страна ще осигурят база за обучение и работни места на завършилите. По предложение на „Девин“ ЕАД и „Михалково“ АД в план-приема бе заложена специалността „Автоматизация на непрекъснатите производства“. Това е една от специалностите с недостиг на кадри на пазара на труда. Или както се наричат накратко „защитени специалности“. Специалността е актуална и модерна и към нея проявиха интерес ученици на общината. Приемът се осъществи още на първо класиране на кандидатите. За съжаление не всички седмокласници можаха да оценят предимствата на предложената специалност и на професионалното образование въпреки информационната кампания, проведена заедно с „Девин“ ЕАД.

Как премина първата учебна година от възстановяването на паралелката? Колко деца бяха обучавани, каква е обратната връзка от тях?

По традиция на първия учебен ден освен ръководителите на общината, родители и граждани присъстваха и представители на работодателите от „Девин“ ЕАД и „Михалково“ АД. Обучението започна за осем ученици. Въпреки трудностите на специализираните предмети, с които се сблъскват за първи път, те показват добър успех в процеса на обучение. Стремят се да придобият и добри умения за работа с електронни устройства и с електротехниката. Полагат усилия и проявяват любознателност, най-вече в учебните предмети по специалността. Въпреки необичайните обстоятелства покрай електронното обучение учениците работят активно и се представят добре. Като част от обучението учениците посетиха завода на „Девин“ ЕАД. Положителните впечатления от видяното и чутото те описаха в презентациите „Моята професия“, която всеки от тях представи по случай патронния празник на училището. Те виждат предприятието като възможност за бъдещата им реализация.

Какво означава защитена паралелка? Какви са предимствата за децата?

„Защитена специалност от професия“ е специалност, уникална по своето съдържание, и за обучението по нея има заявена потребност от министерства и работодателски организации. Липсва обаче интерес от страна на учениците или той е по-нисък, въпреки че на национално и областно ниво съществува необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по тази специалност. „Защитени специалности“ са и тези от професия, по която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, но е от значение за икономическото развитие на страната и на областта, и за която може да се прогнозира бъдещ недостиг на квалифицирани кадри. Защитените от държавата специалности от професии се определят с постановление на МС за всяка учебна година. Съобразявайки се с недостига на кадри за бизнеса, МС приема списък със защитени специалности и списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Включването в двата списъка позволява по тези специалности да се сформират маломерни паралелки, като за издръжката им се осигурява допълнително финансиране и стипендии. Работодателите също всеки месец дават стипендия на тези ученици. Получават и трети вид стипендия, която е за всички училища в страната за ученици в гимназиалния етап на образование, отговарящи на определени условия. Обучението на малък брой ученици в класа има много предимства, но най-голямото от тях е, че учителят всеки час може да обърне внимание на всеки ученик и обучението им е по-ефективно.

Кои са силните страни на образователния процес в тази паралелка? Какви знания и умения овладяват учениците?

Специалистите по автоматизация на непрекъснатите производства намират широко поле за изява в различни сфери на промишлеността в общината, страната и чужбина и солидна подготовка за ефективна реализация във ВУЗ. Специфичната професионална подготовка е насочена към усвояване на знания за автоматизацията и управлението на непрекъснатите производства, автоматизация на електрозадвижванията, проектиране на системи за автоматизация.

Какво практическо обучение се провежда?

Практическото обучение е насочено към изграждане, изследване и експлоатация на различни по сложност технически средства и системи за автоматично управление, създаване на технически умения и навици у учениците. Залагаме на сътрудничеството с „Девин“ ЕАД и „Михалково“ АД за провеждане на учебната и производствената практика на учениците в реална работна среда. За в бъдеще може да се помисли и за дуално обучение (обучение чрез работа) в тези предприятия.

Каква е реализацията на завършилите в паралелката?

Както отбелязах по-горе, те намират широко поле на изява в различни сфери на промишлеността в общината, страната и чужбина. Получавайки сертификат за трета степен на професионална квалификация, със знанията и уменията по избраната професия и специалност, всички завършили професионалната гимназия са търсена работна ръка на пазара на труда. Автоматизацията е вече във всеки офис и във всеки дом, а това е залог за добро бъдеще и перспективи пред нашите ученици.

Кои компании подкрепят инициативата и как? Каква е тяхната роля? Как оценявате помощта от бизнеса?

Поставихме много добра основа на сътрудничество с „Девин“ ЕАД и „Михалково“ АД. С тяхна помощ успяхме да реализираме информационната кампания за учебната 2019-2020 г. Необичайната обстановка в страната ни попречи сега да организираме посещения на училищата в трите общини Девин, Борино и Доспат, както направихме миналата година, за да представим специалностите за новата учебна година. Продължаваме обаче съвместно да информираме и да популяризираме професионалното образование, като достигаме до родителите и учениците чрез електронните системи за информация. Забелязва се засилен интерес към приема за следващата учебна година. Заедно с бизнеса сме по-силни. Надяваме се да успеем и да продължим поставеното добро начало и през 2020-2021 учебна година да обучаваме още ученици по специалността.

Примерът на град Девин в подготовката на квалифицирани кадри

Вижте още: