Само 5% от текстила в Европа се рециклира

Как европейските държави се справят с разделното събиране и третиране на текстилни отпадъци.

Основните предизвикателства и възможности за осигуряване на кръговост на текстилния сектор са в дневния ред на Европа с все по-голяма острота и задълбоченост. Европейските страни работят активно за устойчиви практики в текстилния сектор. Инициативите се фокусират върху намаляването на екологичния отпечатък на текстила, насърчаване на принципите на кръговата икономика и насърчаване на отговорно производство и потребление.


Недостатъчно събиране, сортиране и третиране на текстилните отпадъци

Сред основните пречки за кръговост пред текстилния сектор са недостатъчното събиране, сортиране и третиране на текстилните отпадъци. Те бяха изтъкнати в края на ноември на форум в Брюксел, на който присъстваха европейски законодатели, експерти по околната среда, водещи експерти в индустрията и представители на неправителствени организации, включително и от Асоциацията за текстилно рециклиране в България. Бяха показани също модели в различни държави–членки, които са създали задължителна отговорност на производителя за текстил и обувки или са в процес на въвеждането й, в резултат на динамично развиващото се европейско и местно законодателство.

Според общото съгласие, единствена възможност за преодоляването им, е въвеждането на задължителна разширена отговорност на производителя. Така ще се допринесе за изграждането на необходимата инфраструктура и за увеличаване на количествата събрани текстилни отпадъци, които в последствие да преминат през съответните дейности по третиране, осигуряващи качествен рециклиран материали обратно в икономиката.

35 % от микропластмасата в океаните е от синтетичен текстил

Текстилната индустрия има значително въздействие върху околната среда и изменението на климата. Тя е изправена пред екологични предизвикателства, включително потребление на вода и енергия, използване на химикали и генериране на отпадъци.

Към момента по данни JRC (Съвместният изследователски център на ЕС) приблизително 5 % от събрания текстил се подготвя за повторна употреба и се рециклира в ЕС. Останалите количества се изгарят или депонират (около 80%) и се изнасят (около 10 %).

Проучване на Европейската агенция за околна среда

Консумацията на текстил в Европа е четвърта по степен на въздействие върху околната среда и климатичните промени. Почти 15 кг е средната консумация на текстил на човек годишно. Около 8 % от микропластмасата в Европа, освободена в океаните е от синтетичен текстил, като на глобално ниво е 16 – 35 %. 60 % от дрехите и 70% от домакинския текстил са направени от синтетика (основно полиестер РЕТ и найлон). Основните причини за изхвърлянето на дрехите е износването им.

Тези данни са от проучване на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) също бяха представени на форума в Брюксел. Те дават основа, върху която да се изградят целите за преодоляване на пречките за кръговост на сектора.

Организациите по оползотворяване в ЕС, в България няма

След като не можем да отговорим на въпроса Защо у нас няма, не го задаваме. Читатетялт веднъж видял защо, чака отговор.

Организациите по оползотворяване са израз на разширената отговорност на производителя, която се въвежда като задължителна за текстила и обувките за държавите - членки в ревизията на Рамковата директива на отпадъци. Организациите действат към момента за най-различни други масово разпространени отпадъци като опаковки, батерии, електроника и са доказано ефективни модели за събиране и третиране на отпадъци.

Въведените системи за отговорност на производителя са в изпълнение на изискването на РДО към държавите членки да въведат разделно събиране на текстилни отпадъци до 1 януари 2025 г.

В България организация по оползотворяване все още няма, за разлика от много други европейски държави. А тя е необходима не просто заради законовите изисквания, а и защото ще допринесе за конкурентоспособна европейска рециклираща индустрия, позволяваща кръговата икономика и запазвайки ресурсите за бъдещите поколения.

Към момента задължителни колективни системи за разделно събиране на текстил, като форма на разширена отговорност на производителя, има във Франция, Нидерландия и Унгария. Доброволно създаване на т.нар. организации по оползотворяване има в Белгия. В процес на подготовка за създаване на законодателство за разширена отговорност на производителя, т.е. на организации по оползотворяване, са Швеция, Литва, Латвия, Германия, Италия, Словакия.

Планът за действие на ЕС за кръгова икономика включва мерки за справяне с въздействието на текстила върху околната среда. Планът набляга на устойчивия дизайн на продукта, повторната употреба, рециклирането и намаляването на отпадъците.

Вижте още: