Вас отхвърли поредно несъобразно решение срещу ВЕЦ

ВЕЦ секторът отдавна се бори за адекватни решения, които да уредят статута на всички водовземни съоръжения в страната - ВЕЦ, ВиК, промишленост и други.

Със свое решение № 4238 от 04.05.2022 г. Върховният административен съд още веднъж потвърди, че издадените разрешителни за водовземане дават всички права на ВЕЦ и не са необходими допълнителни разрешения и други документи.

Съдът посочва, че оспорваното от прокуратурата разрешение за строеж е издадено легитимно от компетентен орган, въз основа на издадено на фирмата разрешително за водовземане и ползване на воден обект. Така ВАС потвърждава за пореден път и категорично, че ВЕЦ нямат нужда от друго разрешително, освен издадените им за водоползване.

ВАС отхвърля аргументите, с които прокуратурата мотивира виждането си, че тя не разполага с разрешение за строеж като незаконосъобразни. В окончателното си решение по казуса съдиите от ВАС постановяват: „Изводът на първоинстанционния съд, че при издаване на оспореното разрешение за строеж са допуснати нарушения на материалния закон, обосноваващи неговата нищожност, е незаконосъобразен.“

Така поредна окръжна прокуратура в България е осъдена от ВАС да заплати разноските по делото – в този случай, 10 700 лв, паралелно със сходни решения по повтарящи се казуси из цялата страна.

Решението, макар и по конкретен случай, е важно за всички притежатели на ВЕЦ, тъй като се отнася до масов проблем. Въпреки безспорния принос на ВЕЦ за електроенергийната сигурност, стабилност и за изпълнението на амбициозните европейски цели за постигане на въглеродно неутрална икономика, след 2018 г. българската държава поставя редица пречки от административен и регулаторен характер пред сектора. При строителството на ВЕЦ през годините българската държава последователно е приемала, че с издаването на разрешително за водоползване за съответната ВЕЦ се уреждат и вещните права върху имотите в речното корито, публична държавна собственост, в които се намират водовземните съоръжения.

Без юридически основания, след 2018 г. държавата ревизира това свое тълкуване на нормативната уредба и с изменения в законови и подзаконови актове със задна дата се променят изискванията към изграждането на ВЕЦ.

Решението на Върховния административен съд потвърждава основателността на исканията на Асоциация „Хидроенергия“ за отмяна на абсурдните текстове от Наредбата за водоползване и за законодателни промени, които да уредят въпроса окончателно и без възможност за превратно тълкуване от страна на администрацията.

В период на безпрецедентна енергийна криза всеки киловат час електроенергия, каквато произвеждат ВЕЦ-овете в България, е от стратегическо значение за енергийния микс. Тази криза на локална почва се обостря още повече след авариите, които затвориха напълно най-големият ВЕЦ на държавата „Чаира“ с мощност близо 1 гигават (864 мВч). В условия на категорична нужда от евтини, чисти и бързи източници на електроенергия създаването на допълнителни административни тежести и липса на достатъчна воля от правителството за справянето с тях само води до нови тежести за потребителите и бизнеса.

Вижте още: