КАБ предлага пакет от нормативни промени за реформиране на сектора

Целта е намаляване на административната тежест и подобряване качеството на градската среда.

Драстично намаляване на административната тежест, облекчаване на инвестиционния процес, ограничаване на корупционните практики, синхронизиране с европейските стандарти и подобряване качеството на градската среда. Това предвижда пакет от предложения за нормативни промени, който бе представен от Камарата на архитектите в България (КАБ) на 20 юли в БТА. Пълният видео запис на пресконференцията можете да гледате на следния линк: https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive/17486

Предложенията са разработени на базата на дългогодишен и последователен процес на анализ и обсъждане с различни заинтересовани страни - професионални организации, представители на държавната и общинска администрация, политически партии. Предстои пакетът от мерки да бъде предоставен на депутати от всички политически партии с цел внасяне и разглеждане в Народното събрание.

„Камарата на архитектите в България наскоро организира кръгла маса с представители на всички политически партии, на която се обединихме около мнението, че е необходимо да стартира работа по реформиране на законодателството и КАБ спешно трябва да предложи неотложни промени“, информира арх. Владимир Милков, председателя на УС на КАБ.

В момента в България има свръхрегулация, тъй като над 500 администрации управляват повече от 2500 регулаторни режима, голяма част от които биха могли да бъдат отменени или смекчени. Администрациите се товарят с неприсъща за публичните институции дейност, гражданите и бизнесът са принудени да влагат все повече излишни усилия, време и средства за процедури, такси и какви ли не условности по елементарното прилагане на законовите разпоредби. Това води до намаляване на чуждестранните инвестиции, алармират от професионалната организация.

Дублирането на отговорности и процедури, излишното ангажиране на администрацията с дейности, които са извън нейната същинска функция водят до: корупционни практики, забавяне на административното обслужване, допълнително оскъпяване, намаляване на професионалната отговорност и цялостно влошаване на инвестиционната среда. В крайна сметка е нарушен публичният интерес.

„България е сред най-изостаналите страни по прилагане на облекчени административни процедури и електронни услуги. Никъде в Европа няма подобно дублиране на функции между инвестиционен проект и оценка на неговото съответствие, между авторски и строителен надзор, между дейностите на авторите на инвестиционния проект и на строителния надзор при въвеждането на обектите в експлоатация. Единствено у нас има толкова много задължителни части и остарели фази като обем и съдържание на инвестиционните проекти“, обясни проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ.

Необходими са спешни действия за облекчаване на административните процедури чрез преосмисляне на правата и отговорностите на участниците в инвестиционния процес, намаляване на изискуемите документи, съкращаване на определени законови срокове, въвеждане на електронни услуги и други.

Пакетът от предложения за нормативни промени на КАБ включва следните конкретни мерки и препоръки:

✓ Фазите на проектиране да бъдат намалени на две (вместо досегашните три). Първата е т.нар. „инвестиционен проект за разрешаване на строителството“ (с разрешителен режим и облекчена процедура). Втората е „инвестиционен проект за изпълнение на строителството“ (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта);

✓ Утвърждаване на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес в синхрон с европейските практики. Повишаване на правомощията и отговорностите с цел подобряване на качеството на средата;

✓ Оценката за съответствие на инвестиционните проекти да се извършва от проектантския колектив с цел премахване на дублирани функции;

✓ Контролът по време на строителството да се извършва от проектантския екип в рамките на авторския надзор;

✓ Въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант;

✓ Оптимизиране на дейностите на главния архитект и на експертните съвети по устройство на територията;

✓ Ускоряване на дигитализацията в сектора;

✓ Срок, не по-дълъг от месец, за съгласувателни процедури, вкл. с НИНКН и МК;

✓ Промени в ЗОП с акцент върху конкурсното начало и нов регламент за прилагането на процедурите по инженеринг;

✓ Създаване на национални наредби на МРРБ за преместваемите обекти, както и за зелената система. Целта е унифициране на правилата и отмяна на многобройните общински наредби с противоречиви норми, които създават възможности за корупционна среда.

Предстои пакетът с предложения на КАБ да бъде предоставен на всички политически партии с цел обединяване на усилията за реформиране на сектора и устойчивото развитие на градовете.

Вижте още: