МРРБ разработва стратегия за реформиране на строителния сектор

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва Национална стратегия за реформиране на строителния сектор, която очаквам да бъде готова до края на тази година.“

Това съобщи вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов на конференцията “Строителството като индустрия на бъдещето – иновации и дигитализация”, организирана от Камарата на строителите в България.

Стратегическият документ обхваща няколко приоритетни области – електронно управление на инвестиционния процес, образование и умения; устойчиво строителство; иновации и научно-изследователската дейност. Гарантирането на информираност и активното участие на строителния бранш в правителствените планове за реформиране на строителството също са заложени в стратегическия документ.

„Едновременно с това подготвяме промени в Закона за устройство на територията и сериозен ремонт на инвестиционния процес“, информира вицепремиерът. „Целта е да се облекчи бизнесът, като се опрости процесът – от проектирането до получаването на разрешението за строеж всички стъпки да са електронни и прозрачни. Да няма никакво значение, къде се намира архитектът, проектантът или екипът – документи да могат да се подават електронно”. Според министъра трябва незабавно да се прекрати ходенето по гишетата и да се засили ролята на надзора в проектирането, както и отговорността на проектанта. „Едва след опростяването на административните процедури и премахване на някои от съществуващите, може да се премине и към дигитализацията на строителния процес“, подчерта министърът.

„В момента разработваме нормативни текстове, които предстои да бъдат обсъждани с бранша, за ускоряване на процесите по устройствено планиране, парцеларни планове, отчуждителни процедури, издаване на разрешенията за строеж на приоритетни инфраструктурни проекти, включително съгласуването“, съобщи на форума заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов.

Вече е сформирана работна група, която да начертае краткосрочните и дългосрочни изменения на Закона за устройство на територията и поднормативните актове и наредби, стана ясно от думите на заместник-министъра. Според него, ако електронната система стъпи на грешно законодателство и на такова, което забавя администрирането на процедурите и бизнеса, със сигурност тя не би работила качествено.

Архитект Аспарухов съобщи, че в подкрепа на изпълнението на Национална стратегия за реформиране на строителния сектор МРРБ планира и изпълнява редица проекти.

Те са за изграждане на Единен публичен регистър и Единна информационна система по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Целта е да се обединят всички регистри, които към настоящия момент се поддържат от общинските, районните и областните администрации, ДНСК и МРРБ. Успоредно с това чрез единната система режимите в инвестиционния процес ще се администрират изцяло по електронен път. „Тоест подаването на документи да става само електронно, в т. ч. заявления и проекти, разрешаване на изработването и одобряването на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация“, поясни още заместник-министърът.

Единната информационна система ще управлява процесите по провеждане на процедурите по заявяване, служебно препращане, съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт и ще предоставя възможност за подаване и одобряване на проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти по електронен път. На практика идеята е след създаване на Единната информационна система за устройство на територията тя да се интегрира с Единния регистър, който ще съдържа крайните административни актове на извършваните по ЗУТ административни услуги. Предвижда се регистърът и информационната система да бъдат интегрирани с Портал за устройство на територията, в който ще се публикуват проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила устройствени планове.

„Внедряването на цифровите технологии в строителния бранш ще стимулира и осигури по-бързи темпове на проектиране и изграждане, по-високо качество на строителството, намалено енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и като цяло по-високо качество на живот“, подчерта в заключение заместник-министърът. Аспарухов беше категоричен, че цифровизацията ще позволи на българския строителен бизнес да отговори на изискванията на световната цифрова икономика и ще промени нагласите на преките чуждестранни инвеститори.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...