Започва работа по законодателна реформа в архитектурно-строителния сектор

Работната група към МРРБ проведе първото си заседание

На 6 април се проведе първото заседание на експертната работна група към МРРБ, която има задачата да подготви предложения за законодателни промени в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Централният дом на архитекта в София събра над 100 представители на 24 професионални организации, които в следващите месеци ще работят съвместно за усъвършенстването на нормативната база в сектора. Председател на работната група е зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р арх. Стефан Аспарухов.

В краткосрочен план се предвижда до лятото да бъде разработен проектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на наредбите, свързани с неговото прилагане. Промените следва да бъдат в посока на електронизация на административните услуги и ограничаване на бюрократичната тежест в архитектурно-строителния отрасъл.

В дългосрочен аспект предстои анализ на необходимостта от по-радикална законодателна промяна в два възможни варианта: изцяло нов Закон за устройство на територията или нов Кодекс за териториално и регионално планиране, който да обхваща всички закони, свързани със строителния процес.

“Ще използваме експертизата на всяка организация и трябва да постигнем нов режим на диалог, като следваме добрите примери на европейските институции. Ще си поставяме ясно измерими и ориентирани във времето цели, които да изпълним”, коментира арх. Аспарухов.

От страна на Камарата на архитектите в България (КАБ) в заседанието на работната група участваха председателят арх. Владимир Милков, зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов, арх. Мартин Христов и арх. Константин Пеев.

Представителите на КАБ направиха следните предложения:

• Работната група да разгледа възможността за разработване на изцяло нова Наредба за дигиталния формат на инвестиционните проекти.

• Да бъде преразгледана Наредбата за достъпност и универсален дизайн, тъй като в момента възникват конкретни казуси и затруднения при прилагането й.

• Да бъде създадена наредба, която да регламентира държавни правила и норми за разполагане на преместваеми обекти на територията на България при запазване свободата на местните органи на самоуправление да определят конкретния регламент.

• Да бъде обърнато специално внимание на опазването на недвижимото културно наследство в процеса на усъвършенстване на нормативната база в сектора.

• Участниците в Работната група към МРРБ, които нямат пряко отношение към ЗУТ и нормативната база в сектора, да получат право само на съвещателен глас. Сред тях са Българска хотелиерска и ресторантьорска организация; Българска минно-геоложка камара; “Овергаз Мрежи” АД и други.

От КАБ заявиха готовност за конструктивен диалог и предоставяне на експертиза, като подчертаха, че темата за необходимите законодателни промени отдавна се дискутира в бранша. Професионалните организации, обединени в рамките на Координационен съвет, вече са близо до постигането на консенсус и дефинирането на конкретни предложения за нормативни промени. Предвижда се редовните заседания на Работната група към МРРБ да се провеждат два пъти в месеца с оглед постигането на бърз напредък по поставените цели.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...