Приключи изпълнението на проект „Път към насърчаване на политиката за привличане на висококвалифицирани имигранти в България”, финансиран от Агенция по заетостта чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни, компонент 1 – Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани имигранти, договор BG EIF 2013/01-01.02. На пресконференция днес сдружение „Юропроф“ представи неговите резултати.

В рамките на проекта бе направен преглед на законовата и институционална рамка на ниво Европейски съюз, третираща въпросите на миграцията и трудовия пазар и конкретно на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и бяха представени редица работещи практики в страни-членки на ЕС.

На база на направеното проучване сред представители на работодателите на техните нагласи, намерения и капацитет да наемат висококвалифицирани граждани на трети страни, както и на представители на останалите заинтересовани страни – местни и централни власти, работодателски организации и самите граждани на трети държави, бяха дефинирани проблемните зони и бяха начертани насоките за оптимизиране на процесите за привличане и интегриране на квалифицирани имигранти за нуждите на пазара на труда в България.

Основните проблеми на пазара на труда в България могат най-общо да се групират в три направления – намаляване и застаряване на населението, емиграция и качество на човешкия капитал. Безспорно, привличането и задържането на висококвалифицирани имигранти би могло да подпомогне решаването на проблеми и в трите направления. За да може обаче България да се превърне от предимно спирка по пътя към по-развитите европейски икономики в цел и желано място за живот и труд на имигранти с висока квалификация и професионален опит, трябва да се предприемат редица мерки, сред които:

Ефективно прилагане на европейската „Синя карта“ (Директива 2009/50/ЕО на Съвета);

Активно участие в общоевропейския диалог и процесите на търсене на решения на тези проблеми и максимално усвояване на европейските фондове, обезпечаващи процесите;

Активизиране на двустранни дипломатически отношения с държави извън ЕС и сключване на споразумение за засилване на сътрудничеството в областта на образованието и пазара на труда;

Подобряване на  координацията и взаимодействието между всички държавни структури с отношение към проблема, както и подобряване на сътрудничеството между държавни и общински институции и неправителствени организации;

Укрепване на административния капацитет на работещите в тази област на всички нива;

Централизирано адекватно информационно обезпечаване на миграционните процеси като цяло;

Създаване на специализиран многоезичен сайто с изчерпателна и адекватна информация за България като добро място за живот и труд и провеждане на информационни кампании, насочени към потенциални висококвалифицирани имигранти, граждани на трети държави.

Висококвалифицираните имигранти могат да помогнат за решаването на много проблеми на българския пазар на труда

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...