България спечели дело в съда на Европейския Съюз относно условията за достъп до газопреносни мрежи, образувано по искова молба на Европейската Комисия (ЕК) в рамките на наказателна процедура срещу България за констатиране на нарушения на разпоредби на европейското законодателство. Решението на съда е публикувано от днес, 05.06.2014 г.

Министерството на икономиката и енергетиката и „Булгартрансгаз“ ЕАД определят като изключително важно продължаването на обективното и експертно взаимодействие с ЕК в рамките на всички възможни механизми и процедури, включително и при въпросите за функционирането на газовия пазар.  
Наказателната процедура стартира през юни 2009 г. и преминава в съдебна фаза през 2012. Дело С - 198/2012 е заведено за нарушение на Регламент (ЕО) № 715/2009.  Мотивът на ЕК е че българският газопреносен оператор - „Булгартрансгаз” ЕАД не предоставя услуги за виртуален пренос на газ в обратна посока („backhaul”) по транзитната газопреносна мрежа и това според Комисията е неизпълнение на задължение, предвидено в Регламент (ЕО) №715/2009.

Услугите за виртуален пренос на газ в обратна посока (backhaul) дават възможност на търговци на газ да сключват договори с Газопреносните оператори за за пренос на газ в посока обратна на посоката на физическото движение на газа в тръбата. Реално това се изразява в салдиране от страна на газопреносните оператори на количествата природен газ договорени за пренос в двете противоположни посоки. От количествата договорени за физически пренос в едната посока се приспадат договорените количества за пренос в обратна посока. В резултат физически се пренася само количеството газ, представляващо разликата между тях.

Позицията на България в спора по делото е подготвена с координирани усилия на експерти от МВнР, МИЕ и „Булгартрансгаз“ ЕАД. В нея последователно се защитава тезата, че не са нарушени представените в иска на ЕК разпоредби. В представената пред Съда позиция, Р. България последователно защитава тезата, че разпоредбите на ЕК не предвиждат задължение за предоставяне на услуги за виртуален пренос в обратна посока („backhaul”) и в Регламент (ЕО) №715/2009 не е посочено изрично задължение за операторите на преносни мрежи да осигуряват тези услуги.

Независимо от липсата на това задължение в Регламента, като страна, която активно съдейства за развитието на европейския газов пазар, към настоящият момент „Булгартрансгаз” ЕАД вече изпълнява очакванията на Европейската комисия по отношение предлагането на тези услуги на пазара. Ежедневно на интернет-страницата на компанията се публикува актуална информация за предоставянето на виртуален обратен поток в точките на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам (границата с Румъния) и Кула/Сидирокастро (на границата с Гърция). Разработен е и цялостен входно-изходен тарифен модел, регламентиращ реда и начина на определяне на тарифите за обратен виртуален капацитет(„backhaul”). „Булгартрансгаз” ЕАД работи активно за постигане на необходимите споразумения със съседните оператори на преносни системи - „ДЕСФА“-Гърция и „Трансгаз“-Румъния), тъй като за ефективни сделки е необходимо и те да предлагат услугите по виртуален обратен пренос.

Вижте още: