НАСП: Опитът за промяна на наредбата за зелената система е в противоречие със съдебно решение

Становище на НАСП относно внесенето предложение за изменение и допълнение на наредбата за изграждане, подържане и опазване на зелената система на Столична община.

Действащият подход за опазване и развитие на зелената система на София не отговаря на съвременните тенденции и изискванията на обществото. Проблемът се корени в липсата на цялостна стратегия, план и бюджет за развитие на зелената система.

Нормативната база в момента е насочена към рестрикции и изисквания за гражданите, собственици на малки имоти, а това не решава проблема. Това гласи становището на Националната асоциация на строителните предприемачи /НАСП/ по отношение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община. Според асоциацията липсва концепция за решава на казуса с наличието на частни имоти в парковите пространства, а зелените клинове в южната част на града са необлагородени и недостъпни за хората.

„Голяма част от гражданите дори не предполагат за наличието на тези зелени клинове, защото минават по градските магистрали и на практика нямат никаква възможност да се разходят в зелената площ”, казва Георги Шопов, председател на НАСП.

Становището гласи още:

„Ние от НАСП сме категорично за съществуването и прилагането на нормативни актове, които ще позволят да се запази и доразвие зелената система на Общината. София има шанса още от плана „Мусман”от 1938 г. да е планирана с огромни зелени площи, които са запазени през годините в последващите планове, потвърдени са и от действащия ОУП. Жилищните комплекси, проектирани и изградени по времето на социализма, също са с ниска плътност на застрояване и големи зелени площи. Дейтващият устройствен план също предвижда озеленяване за всеки конкретен парцел с параметри функция на зоната. Изпълението на последното в последните години строго се следи от общинските органи, което доведе и до положителен ефект за облика на кварталите. Къде тогава е проблемът?

Ние от НАСП смятаме, че цялата процедура по заснемане с кординати на растителността, направа на експертна оценка и даване на становище е противоконституционна и лишена от резултат процедура. Доводите за това са следните:

- С ОУП обществото е регулирало даден частен имот, отредило го е за строителство, отговарящо на потребностите му. Със същия този ОУП са дадени задължителни параметри за озеленяване. Затова е лишено от логика в момента да се изследва наличността на растителност - според действащия план при застрояването трябва да се засади нова растителност съгласно действащия закон. Тази процедура единствено увеличава административната тежест и създава предпоставки за корупция. Тя не може да завърши със забрана за строителство, защото това би противоречало на действащия план.

- Преди започване на строителство за нас е не само противоконституционно, но и противоестествено администрацията да решава как в частен имот собственикът да управлява растителността.

- Не е ясно каква ще е ползата за зелената система и обществото растителността да бъде заснета с координати вместо да се разширява и поддържа. Това е невъзможна заради оргомния обем задача. Нещо повече - дейността и разходите по това се вменяват на гражданите, собственици на терени.

Прилагаме юридическа обосновка на горното, както следва:

Въпреки, че не е обявена за обществено обсъждане, както се изисква от чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове и не са проведени обществени консултации с гражданите и юридическите лица, в т.ч. и с браншовите организации, предстои внасянето на Проекта в Столичен общински съвет за приемането му.

С Наредбата за изменение и допълнение на действащата Наредба за зелената система на Столична община (СО) се предлагат изменения на текстове, по които има висящо съдебно производство.

С Решение № 745/ 08.02.2023 г. ХV-ти тричленен състав по адм.д. № 6415/2022 г. на АССГ, по жалба на НАСП, е ОТМЕНИЛ като незаконосъобразни в обжалваната част чл. 7а, ал. 1, т. 1 и т. 3 , чл. 21, ал. 3 т. 1 и т. 2; чл. 23, ал. 1 и ал. 2, чл. 7б, ал. 4; чл. 22, ал. 1 от Наредбата, приети с Решение № 794 по Протокол № 45/21.12.2017 г. на Столичния общински съвет (СОС). С оспорените текстове е въведено изискване за представяне на „експертно становище“, издавано от органите по озеленяване при СО, в производствата за одобряване на подробни устройствени планове и за издаване на визи. Първоинстанционният съд е приел, че отменените текстове от Наредбата са незаконосъобразни, защото противоречат на разпоредбите на Закона за устройството на територията - чл.63 ал.4 и чл. 140.

Решението на първоинстанционния Административен съд София град (АССГ) е обжалвано както от СОС, така и от НАСП, а образуваното касационно адм.д. № 3683/2023 г. на Върховен административен съд е насрочено за разглеждане на 18.09.2023 г.

Независимо от съдебното производство, в предложения нов проект на НИД НИПОЗССО, в § 1, § 3, § 4 и § 11 отново се предлага общинските органи по озеленяване да дават становища при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране, когато компетентен да ги одобри е Главният архитект на СО. Считаме, че това нормативно разрешение противоречи на цитираното решение на АССГ, което, макар и да не е влязло в сила, съдържа изводите на съда относно тълкуването и прилагането на приложимите законови норми. Процесният Проект е стартиран преждевременно, преди да бъде приключено касационното производство пред ВАС и затова е незаконосъобразно.

Нецелесъобразни и свързани с излишна административна тежест за гражданите са и предложените текстове, с които се въвежда изискване за картотекиране и картографиране на дълготрайната растителност преди издаването на виза за проучване и проектиране и/или разрешение за строеж. Устройствените показатели за съответната зона, съдържащи се в Общия устройствен план, определят задължителен процент за озеленяване и озеленяването, който ще се изпълни след застрояването. Предвид това изискване, за което органите следят стриктно при въвеждане на сградите в експлоатация, напълно безпредметно се явява картотекирането на дълготрайната растителност, съществуваща в имота преди реализиране на строителството. Освен това, считаме, че картотекирането и картографирането на растителността е задължение на общинските органи по озеленяване и собствениците на имотите не следва да се обременяват с разходи за тази дейност, защото се увеличава административната тежест.

Националната асоциация на строителните предприемачи последователно представя в Столичен общински съвет подробно мотивирани писмени възражения срещу незаконосъобразните изменения на този подзаконов нормативен акт, включително и срещу най-новия проект.

Тъй като Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система е важен за управлението на града нормативен акт, призоваваме обществеността и браншовите организации да изразят становища против предложения проект за изменение и допълнение на Наредата за зелената система на Столична община.

Национална асоциация на строителните предприемачи /НАСП/

Вижте още: